Benvinguda

Núria Prat Clarós
Núria Prat Clarós,
Directora de Prat Educació

Des de Prat Educació volem donar-vos la benvinguda a una institució educativa situada al bell mig de la ciutat de Barcelona. D’inspiració humanista, catalana, aconfessional i orientada a Europa, l’escola té com a principal objectiu potenciar el talent del seu alumnat mitjançant un seguiment personalitzat per part del nostre professorat.

Com a centre educatiu, disposem d’una àmplia oferta formativa post obligatòria en Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior. El nostre model educatiu es fonamenta en un model educatiu propi amb més de 95 anys d’història en constant evolució, d’acord amb les necessitats del nostre entorn socioeconòmic.

Per a Prat Educació, són elements essencials del nostre model pedagògic l’avaluació continuada i la tutoria individualitzada que ubiquen a l’alumne al centre de la nostra activitat docent. D’aquesta manera, tenim com a objectiu que l’alumne aconsegueixi l’adquisició d’aquells coneixements que li han de permetre afrontar amb èxit tots els reptes de futur que es proposi.

En definitiva, com a professionals docents, l’alumnat és la nostra millor oportunitat per a seguir treballant en allò que sabem fer: la formació de persones des d’una perspectiva humana i acadèmica que, com a institució des de 1925, és la nostra raó de ser.

Us animem a conèixer millor tot allò que Prat Educació us pot oferir navegant pel nostre web.

Et proposem

Centre situat al bell mig de la ciutat de Barcelona
El nostre principal objectiu és potenciar el talent de l’alumnat
Àmplia oferta formativa en Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior
Model pedagògic amb avaluació continuada i tutoria individualitzada

La nostra manera de fer

“Acompanyem i inspirem els joves a fer realitat els seus projectes amb passió per l’aprenentatge actiu!”

A Prat Educació tenim el propòsit de consolidar-nos com a centre d’excel·lència, amb vocació internacional en la formació integral post obligatòria, incidint en la necessitat de seguir impulsant el marc de col·laboració imprescindible entre l’àmbit educatiu i el nostre entorn socioeconòmic.

Per a Prat Educació és primordial que l’alumnat assumeixi com a propis uns valors amb els quals el nostre centre sempre ha estat compromès i que considera essencials per a la convivència del nostre país.

 1. La democràcia, element transmissor i de consolidació de la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
 2. El laïcisme educatiu des del respecte a la llibertat de consciència i de creença de tot alumne.
 3. L’humanisme com una concepció més àmplia de l’educació que afavoreix una formació integral de l’alumnat tant en la seva dimensió personal, com professional o social.
 4. El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país com a factor indispensable d’integració i de cohesió social.

Prat Educació, com a actor del Sistema Educatiu Català basa la seva acció docent en els principis específics reconeguts a la Llei d’Educació de Catalunya. A més, es regeix també per altres que determinen el seu propi model educatiu:

 1. L’alumne s’ubica en el centre de l’activitat docent de la nostra institució.
 2. La flexibilitat organitzativa com a instrument per adequar-se a les necessitats canviants de la societat i a les demandes dels nostres alumnes.
 3. L’exercici efectiu de la nostra autonomia en qualitat de centre educatiu privat integrat al Sistema Educatiu Català, i per tant com a expressió de la capacitat d’autoorganització, definició i actualització del nostre model educatiu.
 4. La participació de tota la comunitat educativa en la superació de nous reptes acadèmics i socials.
 5. La promoció del reconeixement social i professional del professorat com a actors imprescindibles per configurar i fer possible el projecte docent.
 6. El compromís de les famílies per estimular el procés educatiu.

La Direcció de la Fundació Prat i de Prat Educació és conscient que la Qualitat és un fet diferenciador i proporciona una millor possibilitat de sobreviure en el nostre mercat competitiu. Per aquest motiu, declara i transmet els següents principis rectors de totes les nostres activitats:

 • La millora permanent i el foment de l’emprenedoria a les nostres activitats.
 • La promoció dels idiomes per assolir la internacionalització del nostre alumnat.
 • La prestació de bons serveis de formació al nostre alumnat com a garantia de la nostra continuïtat com a centre.

Acceptem i assolim els Principis de Gestió de la Norma ISO 9001com a principis rectors de la Gestió de la Qualitat de la nostra organització. Entre ells, ressaltem:

 1. Orientar i assessorar, de manera personalitzada, l’alumne/a a través de l’acció tutorial permanent.
 2. Motivar a la participació al nostre personal docent, per tal d’aprofitar la seva formació i experiència, amb l’objectiu de la millora contínua de l’organització.
 3. Interactivitat i col·laboració entre el món professional i el món educatiu per adequar les nostres activitats a les demandes de la societat.
 4. Aplicar la millora continuada, la innovació i l’esperit emprenedor en el nostre servei educatiu.

L’Organització es compromet al compliment de tots els requisits legals i reglamentaris, així com a superar les expectatives de l’alumnat i la comunitat educativa, en general.

Tots som conscients que desenvolupem les nostres activitats amb un objectiu: obtenir el màxim rendiment i la màxima satisfacció per a totes les parts implicades.

Emprenedoria i Innovació

A Prat Educació entenem que l’esperit emprenedor és bàsic al segle XXI. Per aquest motiu des de la nostra oferta formativa treballem les competències emprenedores i d’innovació següents, també marcades en gran part per Barcelona Activa i The Partnership for XXI Century Skills.

Conèixer-se i valorar-se de manera positiva, apostar per les capacitats i aptituds pròpies, confiar en les possibilitats d’un mateix.

Saber treballar amb els altres, respectar les responsabilitats de cada un i saber compartir èxits i fracassos, valorant el mèrit dels companys.

Funcionar sense necessitat de supervisió, prendre decisions, valorar les diverses possibilitats i saber escollir entre elles.

Saber planificar les accions necessàries per a arribar a l’objectiu, distribuir funcions per millorar l’eficàcia del conjunt i acceptar responsabilitats. Tenir suficient autonomia per a triar una opció entre les disponibles.

Tenir idees, imaginar projectes i possibilitats, saber analitzar situacions, investigar i estar disposat a fer sacrificis per aconseguir l’objectiu proposat.

Mostrar constància i perseverança en les accions que s’inicien.

Predisposició a actuar amb decisió davant de situacions compromeses, desig de superació contínua.

Model educatiu

Prat Educació es regeix per un model educatiu propi amb 95 anys d’història i 45 anys d’experiència en la Formació Professional que fonamenta la seva activitat docent en la gestió del talent del seu alumnat a partir d’un seguiment personalitzat del seu creixement personal i formatiu per part de la figura propera del tutor o tutora responsable.

Una experiència que ha permès crear al llarg dels anys un model educatiu propi adaptat específicament a aquest àmbit fonamental del nostre sistema formatiu.

El nostre model educatiu té per finalitat garantir que els nostres alumnes, més enllà d’adquirir els coneixements que li han de permetre afrontar amb èxit els reptes de futur que com a persona es proposi, assumeixi uns valors i unes capacitats que per Prat Educació sempre han estat trets diferencials propis com:

 • L’esperit d’emprenedoria.
 • La voluntat i el reconeixement de la necessitat de millora contínua.
 • La capacitat d’autoconeixement i de superació des de la promoció de l’autoestima i la maduració integral de la persona.
 • L’adquisició d’un esperit crític des del coneixement i l’anàlisi de la realitat.
 • La capacitat d’adaptabilitat al canvi i el reconeixement de la necessitat d’una formació contínua al llarg del temps.
 • Una vocació europeista i profundament democràtica com a foment d’una visió àmplia del nostre àmbit ordinari de mobilitat i d’interacció laboral i cultural en l’actual món globalitzat.
 • Una formació participativa, flexible i interactiva.
 • Una orientació acadèmica i professional personalitzada amb la finalitat d’identificar una carrera professional d’acord amb les perspectives de cada alumne.
 • El permanent contacte amb el nostre entorn socioeconòmic i el teixit empresarial i social que el constitueix.
 • Una vocació europeista i, en conseqüència, d’assumpció que el marc d’interacció ordinari a nivell laboral i cultural és Europa.
 • L’estímul de l’esperit d’emprenedoria i de la formació continuada durant la vida professional.
 • El foment d’una consciència responsable d’estudi i de treball com elements essencials per assolir els objectius acadèmics i laborals desitjats.
 • La ubicació de l’alumne/a en el centre de l’activitat docent de la nostra institució.
 • Un professorat amb una clara vocació docent i una contrastada experiència en l’àmbit de l’educació.
 • L’assumpció conjunta del compromís formatiu i de responsabilitat compartida entre alumne/a, família i escola.
 • Tutories de grup setmanals, entrevistes periòdiques de seguiment amb els pares o tutors responsables i aula d’estudi de reforç voluntària.
 • Un sistema pioner a Catalunya d’avaluació contínua i de caràcter global.
 • La limitació del nombre d’alumnes per aula i la promoció de grups reduïts en diverses matèries a fi de facilitar-ne un procés formatiu de caràcter participatiu i interactiu.
 • Una ferma aposta per l’anglès mitjançant un nombre d’hores de docència superiors als requerits per l’Administració educativa, proves de nivell i constitució de grups diferents segons el grau de coneixements per tal d’assegurar-ne un millor aprenentatge.
 • Conferències sectorials, activitats formatives complementàries i extraescolars com a instruments habituals d’aprenentatge i foment de la solidaritat i la cohesió de grup.
 • Adaptar-se a les demandes del nostre entorn socioecòmic tot incorporant aquells continguts i instruments més reclamats pel mercat laboral.
 • Situar la innovació pedagògica com element central i definidor del nostre projecte educatiu.
 • Tenir un professorat amb una àmplia experiència docent, en permanent formació i a la vegada vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteix.
 • Realitzar una ferma aposta per la llengua anglesa i altres idiomes requerits pel mercat i impulsar els intercanvis formatius i d’integració laboral a nivell europeu amb la garantia de ser un actor reconegut formalment a nivell europeu.
 • Disposar d’un departament escola/empresa destinat a vetllar pels alumnes de pràctiques i promoure seva futura inserció laboral.
 • Oferir pràctiques formatives en empreses reconegudes de cada sector formatiu gràcies a l’àmplia xarxa d’organitzacions empresarials col·laboradores.
 • Possibilitar compaginar aula i entorn laboral mitjançant la formació en dual.
 • Integrar les conferències impartides per experts professionals i les sortides sectorials com elements imprescindibles per complementar la formació de tot alumne.