Assessorament

Què és el servei d’assessorament?

És el servei que presta Centre d’Estudis Prat a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament

Carta de Compromís de qualitat de Centre d’Estudis Prat en la prestació del servei d’assessorament

Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:

 •       Les recomanacions de la persona assessora
 •       L’itinerari formatiu i professional
 •       El dossier de trajectòria professional

L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.

 • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges
 • A empreses o entitats mitjançant un conveni
 • El preu del servei per particulars és de 150 €
 • El preu del servei per empreses o entitats s’establirà un conveni amb la titularitat del centre
 • Sol·licitud del servei d’assessorament: de setembre de 2022 a juny de 2023.

El/la candidat/a demanarà el servei enviant un correu electrònic a secretaria@prateducacio.com exposant la seva casuística. Una vegada acceptada la seva candidatura rebrà resposta i podrà fer la inscripció i el pagament corresponent seguint les pautes rebudes. En cap cas, aquesta inscripció ni el pagament es realitzarà des de la secretaria del centre.

Una vegada es validi la inscripció un/a assessor/a especialista en el cicle formatiu es posarà en contacte amb la persona interessada per concretar una primera entrevista i realitzar l’assessorament.

L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà en funció de:

 • La data de la sol·licitud al servei
 • La major edat de la persona

Els DNI de les persones admeses per al servei d’assesorament són:

El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’inici del procés d’assessorament.

Les persones admeses hauran d’enviar a l’assessor/a assignat/da la documentació següent:

 • Sol·licitud imprès del servei d’assessorament (enllaç)
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyada de l’original per a la seva verificació
 • Justificació del pagament del preu establert

Reconeixement de la Formació Professional

Què és el servei de reconeixement acadèmic?

És el servei per reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen  reconèixer els aprenentatges.

És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior).

El/la candidat/a demanarà el servei enviant un correu electronic a secretaria@prateducacio.com adjuntant l’informe d’assessorament. Una vegada acceptada la seva candidatura podrà fer la inscripció i el pagament corresponent seguint les pautes que rebrà. En cap cas es realitzarà des de la secretaria del centre.

Per poder fer la inscripció haurà d’emplenar la sol·licitud corresponent i fer el pagament corresponent de les taxes. A partir d’aquest moment se li demanarà la documentació necessària per gestionar el servei. Abans no s’ha d’enviar cap document.

Document sol·licitud servei de reconeixement (enllaç)

40,00 € per Unitat Formativa dels títols LOE.

Calendari:

De setembre de 2022 a juny de 2023.

Les inscripcions posteriors al 31 de març de 2023 seran gestionades pel proper curs 2023-24.