Assessorament

Què és el servei d’assessorament?

És el servei que presta Centre d’Estudis Prat a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament

Carta de Compromís de qualitat de Centre d’Estudis Prat en la prestació del servei d’assessorament

Aquest informe d’assessorament conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat:

 •       Les recomanacions de la persona assessora
 •       L’itinerari formatiu i professional
 •       El dossier de trajectòria professional

L’informe d’assessorament és requisit previ i imprescindible per accedir al servei de reconeixement de les capacitats professionals.

 • A persones adultes que han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges
 • A empreses o entitats mitjançant un conveni
 • El preu del servei per particulars és de 70 €
 • El preu del servei per empreses o entitats s’establirà un conveni amb la titularitat del centre
 • Sol·licitud del servei d’assessorament: de setembre de 2020 a juny de 2021. Les inscripcions i pagaments es realitzaran al centre de 9:00h a 20:00h a Centre d’Estudis Prat.

Les inscripcions i pagaments es realitzaran al centre de 9:00h a 20:00h a Centre d’Estudis Prat.

Família professionalPlaces
Administració i Gestió

15

Hoteleria i Turisme

10

Comerç i Màrqueting

15

L’ordre d’admissió dels candidats es realitzarà en funció de:

 • La data de la sol·licitud al servei
 • La major edat de la persona

Els DNI de les persones admeses per al servei d’assesorament són:

El pagament del servei es farà a la secretaria del Centre una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l’inici del procés d’assessorament.

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre. La documentació necessària és la següent:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, acompanyada de l’original per a la seva verificació
 • Resguard de pagament del preu establert

Reconeixement de la Formació Professional

Què és el servei de reconeixement acadèmic?

És el servei per reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen  reconèixer els aprenentatges.

És imprescindible l’informe d’assessorament del mateix títol que es vol reconèixer o títol afí per accedir al servei de reconeixement (també serà vàlid l’informe d’assessorament d’una convocatòria Qualifica’t anterior).

Oferta de places del nostre centre per unitat formativa

Cicle formatiuPlaces de reconeixement
Administració i Gestió

15

Hoteleria i Turisme

10

Comerç i Màrqueting

15

20,00 € per Unitat Formativa dels títols LOE.

Calendari:

De setembre de 2020 a juny de 2021.