Cartera de Serveis a PRAT Educació

Adequació de la formació a les necessitats de les empreses

 1. Alumnat en pràctiques en l’empresa
 2. La formació professional en alternança i dual
 3. La mobilitat internacional en FP (ERASMUS +)
 4. Identificació de les competències associades a cada ocupació
 5. Formació adaptada a demanda de les empreses
 6. Estades formatives del professorat a les empreses o institucions

Suport a les empreses

 1. Suport a l’emprenedoria en la formació professional
 2. La innovació i la transferència de coneixement

Millora de la qualificació dels treballadors

 1. Serveis d’assessorament en la formació professional
 2. Cursos per als treballador i altres col.lectius a demanda de les empreses
 3. Assessorament i Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral
 4. Acreditació de competències
 5. Facilitats per cursar la formació professional

Borsa de Treball

La Borsa de treball de PRAT Educació, està integrada exclusivament per alumnes i ex-alumnes del nostre centre.

La seva inscripció assegura rebre informació puntual de les demandes de professionals que ens són adreçades en qualitat de centre de formació que manté una estreta vinculació amb el seu entorn socioecòmic.

Un entorn consolidat al llarg de 40 d’anys d’experiència en l’àmbit de la formació professional, que a dia d’avui constitueix una àmplia xarxa d’empreses col·laboradores, i amb les que hi mantenim un permanent contacte com a conseqüència de la nostra activitat docent.

Pràctiques en empreses

La Formació en Centre de Treball (FCT) a PRAT Educació són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat d’ensenyaments de Cicles Formatius de Grau Superior en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració subscrit entre el centre docent i l’empresa d’acord amb la normativa vigent.

 • Desenvolupar les seves habilitats professionals a partir de l’experiència adquirida en un àmbit productiu real.
 • Poder observar i exercir funcions pròpies d’una professió, conèixer els processos productius, com també les relacions laborals que es donen en una organització empresarial.
 • Aplicar el que s’ha aprés en el centre formatiu, i demostrar la competència professional adquirida en situacions laborals reals.
 • Adquirir maduresa per a futurs aprenentatges, i adaptar les capacitats als canvis del sector productiu.
 • Conèixer els tipus de llocs de treball que s’ofereixen en un determinat sector productiu, com també les tècniques i els procediments específics relatius a les ocupacions i els llocs de treball associats a la seva qualificació.
 • Orientar de manera més objectiva la pròpia vida acadèmica i laboral, des de l’experiència i la motivació adquirida en un Centre de Treball.
 • Incrementar les possibilitats d’inserció laboral atenent al important percentatge d’alumnes que posteriorment són contractats per les mateixes empreses on han realitzats les pràctiques.
 • La durada de les pràctiques és la que estableix el disseny curricular dels ensenyaments post-obligatoris. En el cas dels estudis que oferim com a centre és de 350 hores.
 • Les pràctiques es regeixen per un conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, subscrit d’acord amb un model oficial, entre el centre docent i l’empresa.
 • Correspon al Departament d’Ensenyament autoritzar els convenis abans del inici de les pràctiques.
 • Són supervisades per un tutor responsable de pràctiques del centre educatiu.
 • L’empresa designa també un tutor responsable de pràctiques que valora a l’alumne de manera coordinada amb el centre de educatiu.
 • Totes les dades relatives als alumnes i les empreses, així com la gestió de les mateixes i el seguiment i avaluació de les FCT, es realitza a través de l’aplicació informàtica “Quality Banc Integrat de Dades” (qBID) de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació a les FCT queda recollida de manera detallada en l’ordre ENS/193/2002, de 5 de juny per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002), i l’ordre EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002, de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats, sens prejudici de les instruccions dictades pel Departament Ensenyament per a cada curs escolar.

Conveni de Pràctiques

Avantatges d’esdevenir empresa col·laboradora de formació

La inversió en formació assegura rendiments futurs. Una inversió que no implica serveis retribuïts ni vinculació laboral:

 • Reforçar l’equip humà de l’empresa amb alumnes en pràctiques de manera coordinada amb el nostre centre, i d’acord amb l’Administració educativa.
 • Reduir notablement el temps d’adaptació i aprenentatge, com també els costos de selecció de personal mitjançant la contractació d’ex-alumnes de pràctiques.
 • Tenir prioritat d’accés a la borsa de treball de la nostra institució integrada per antics alumnes amb la titulació de graduat tècnic superior en:
 • Mantenir una comunicació fluïda amb el món educatiu que en definitiva comporta una ampliació del marc de relació de l’empresa més enllà de les seves activitats estrictament ordinàries.
 • Ser reconegut formalment per part de l’Administració educativa com a empresa col·laboradora en l’impuls de la formació professional al nostre país, en qualitat de Centre de Treball, i per tant com a organització compromesa socialment que actúa d’acord amb uns criteris de qualitat i transparència homologables al conjunt de la Unió Europea.

Assessorament i Reconeixement Individual

PRAT Educació presta aquest servei a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, i consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Un cop realitzat l’assessorament, es pot sol.licitar el reconeixement, que és el servei per reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Plans de formació

suit-portrait-preparation-wedding

PRAT Educació ofereix plans de formació específics per a les empreses d’acord amb les seves necessitats i demandes.

Uns plans que tenen per finalitat dotar a les empreses dels instruments necessaris que facin possible superar aquells reptes que s’hagin fixat d’acord amb les directrius estratègiques planificades per la Direcció i concretades o adaptades pels responsables de Recursos Humans.

Amb un ampli ventall d’ofertes formatives, PRAT Educació pot donar resposta a diferents tipus de necessitats professionals, siguin aquestes de tipus individual o col·lectiva. També en diferents graus de qualificació o especialització.

Tota aquesta tasca es realitza naturalment, de manera coordinada amb els departaments i personal de l’empresa implicats, previ estudi de les diverses vies de finançament possibles.

Una coordinació que ha de fer possible:

 • Distingir les competències laborals requerides que s’han de desenvolupar.
 • Determinar els objectius susceptibles de ser avaluables.
 • Formular i definir els prerequisits dels candidats objecte de la formació.
 • Identificar els continguts a impartir.
 • Bastir l’estructura del programa que determinarà l’estratègia formativa.

Un procés que en el seu conjunt constitueix una acció formativa específica i flexible per a cada empresa, que a més pot ser redefinida si en el transcurs de la seva implementació es detecten necessitats o mancances formatives.

 • Microsoft Excel 2010 – 2013
 • Microsoft Excel 2010 – 2013 Avançat
 • Microsoft Access 2010 – 2013
 • Microsoft Access 2010 – 2013 Avançat
 • Macros i Programació en Acces i Excel
 • Microsoft Project
 • Anàlisi de dades amb Excel: Taules dinàmiques i quadres de comandament
 • Disseny i Programació Web. Html5 y Dreamweaver
 • Disseny i Programació Web. Javascrip, Ajax y Jquery
 • Disseny i Programació Web. Php y Mysql
 • Disseny i Programació Web. Asp.net Mvc
 • Disseny i Programació Web. Gestors de Continguts (Joomla)
 • Google Docs
 • Xaxrxes Socials: Facebook, Linkedin, Twitter
 • Comptabilitat Bàsica
 • Comptabilitat Avançada
 • Spc / Cmmp: Control Estadístic i Índex de Capacitat de Processos per a no estadístics
 • Compliment de Pressupostos
 • Gestió Correcta de Riscos
 • Àrea Gestió Comercial
 • Finances Bàsiques per Autònoms.
 • Com liquidar de forma ràpida i senzilla les obligacions fiscals i mercantils de les Pimes
 • Planificació i Control Pressupostari
 • El Comercial Internacional
 • Nou Codi Duaner Comunitari. Aspectes Pràctics
 • Els mitjans de pagament evolucionen: Crèdits Electrònics – Bpo – Sepa Ii
 • La importància de l’origen de les mercaderies en les transaccions internacionals
 • Contractació i gestió d’agents i distribuïdors
 • Revisió de la Gestió Duanera i els seus Processos Telemàtics. Novetats
 • Preparació del Producte per a l’exportació: Packaging, Embalatge i Documentació Específica
 • Operacions Triangulars
 • Incoterms 2010 Avançats. La Negociació
 • Kaizen: millora continua en l’entorn de treball
 • Amfe: anàlisi modal dels errors potencials i els seus efectes
 • Pmbok/pmp: gestió de projectes segons la guia pmbok i preparació de l’examen pmp/pmi
 • Ms-Project: gestió i control de projectes utilitzant Ms-Project.
 • ISO 21500: gestió de projectes segons la norma ISO 21500:2012
 • Microsoft Excel 2013 avança per a directius i caps de departament
 • Introducció al mètode per a desenvolupament d’equips
 • Anglès
 • Alemany
 • Xinès

Serveis a Alumnes i Exalumnes

És un servei integral i personalitzat per impulsar el talent i fomentar el creixement professional continu.

S’ofereix tant per als alumnes en curs com per els exalumnes, amb l’objectiu d’oferir el serveis de forma integral per creixement personal i professional al llarg de les carreres professionals.

És un servei ampli per al desenvolupament d’una carrera professional, basat en l’anàlisi de les competències personals, l’evolució d’aquestes, l’adaptació a la realitat del món laboral i la recerca d’oportunitats entre les empreses de la Borsa de Treball de l’escola.

Orientació Professional

Assessorament inicial dels tutors del servei i acompanyament conjunt amb la coordinació del departament d’Escola-Empresa per fer una aproximació efectiva i amb èxit a l’entorn laboral. Consells i eines amb un enfocament altament pràctic que s’adapten a la realitat i al mercat del professional que vol impulsar la seva carrera.

CREALAB: Assessorament a Emprenedors

El programa de Serveis a Alumnes i Exalumnes de PRAT Educació ofereix el servei d’assessorament i acompanyament de projectes empresarials entre els nostres alumnes actuals i els ex-alumnes.

Tens una idea de projecte i no saps per on començar a portar-la a la realitat? No saps com fer un pla d’empresa? Estàs en un projecte i creus que hi ha alguna àrea que se t’escapa i necessites ajuda? Vols que t’acompanyi un equip de professors/es de confiança? Vols llençar un repte als companys d’enguany per la resolució del teu problema?

Proporciona accés durant 6 mesos, ampliables segons els objectius definits, a plataforma digital MOODLE per a la realització d’un itinerari formatiu que facilita l’elaboració del pla d’empresa amb la tutorització de l’equip de professors/es de projecte i emprenedoria de l’escola.

Un recorregut que se centra en cinc àrees:
1. Àrea personal i de l’equip emprenedor
2. Àrea estratègica
3. Àrea màrqueting
4. Àrea de planificació i organització
5. Àrea económica-financera

El programa preveu la realització de tallers presencials sobre LinkedIn, marca personal, etc.

• Per els alumnes, estar matriculat al segon curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior, amb el mòdul de projecte/simulador empresarial.
• Per els ex-alumnes, tenir la titulació d’estudis a PRAT Educació.

 • Per als alumnes és gratuït, ja que es desenvoluparà i es farà l’acompanyament a l’assignatura de projecte/simulació empresarial.
 • Per als ex-alumnes, i en funció de la valoració que es faci conjuntament de temps i dedicació, es realitzarà un pressupost en què el projecte guanyarà molt per un import que serà a mode significatiu.

Pràctiques a l’estranger: Erasmus+

PRAT Educació acaba de rebre la confirmació que se li ha concedit la nova Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) on s’estableix el marc de Qualitat per la realització d’activitats europees i internacionals de cooperació amb empreses i d’altres institucions d’educació superior durant el periode (2014-2020).

Orientat a l’ensenyament superior, aquest programa té com a objectiu “millorar la qualitat i enfortir la dimensió europea de l’ensenyament superior fomentant la cooperació transnacional entre universitats, estimulant la mobilitat a Europa i millorant la transparència i el ple reconeixement acadèmic dels estudis i qualificacions a tota la Unió”.

PRAT Educació ha renovat la Carta Erasmus que ens ha permès enviar alumnes per realitzar la seva formació en centres de treball en països de tot Europa des de l’any 2007.

La nova Carta Erasmus ( Erasmus+) permet realitzar mobilitats en els següents casos:

 • D’estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior per estudis i/o pràctiques en empreses.
 • De personal per impartir docència i/o per rebre formació

En document adjunt podeu trobar les línies generals que marquen els criteris a seguir en el desenvolupament del Programa Erasmus a PRAT Educació.

Amb PRAT Educació tens la possibilitat d’ocupar-te en el mercat laboral des d’una perspectiva global.

La nostra institució manté convenis de col·laboració amb entitats especialitzades en l’ocupació de persones a l’estranger, així com en la realització de pràctiques o programes de voluntariat.

 • La confirmació de l’oferta laboral abans de partir.
 • L’assessorament legal que pots requerir per inserir-te al país de destinació.
 • El suport d’un coordinador responsable durant el transcurs del programa.
 • Informació i ajuda en la recerca d’allotjament.

En definitiva, aquesta opció facilita poder entrar en contacte amb demandes laborals d’àmbit internacional si aquestes s’adeqüen al teu perfil professional, i a la teva voluntat d’assumir el repte de partir a l’estranger!

INFORMACIÓ IMPORTANT

Curs d’anglès intensiu a l’estiu a Miami a la seu de la Marconi International University

 • Durada: El curs s’ofereix en 2 o 3 setmanes de 30h o 45h de classe.
 • Data d’inici curs: del 24 de juliol al 31 de juliol per al curs de 2 setmanes i fins 12 d’agost per al curs de 3 setmanes.
 • Nivell del curs: s’ofereixen dos nivell: B1/B2 i C1/C2. Els estudiants han de fer un test per determinar el seu nivell.
 • Certificació i títol final: en concloure el curs el estudiants rebran certificat corresponent al seu curs i nivell atorgat per la Marconi International University. També rebran 3 US semester credits corresponents a 5 crèdits formatius Europeus que seran convalidats per un o dos exàmens que formen part dels cursos de Grau de la Universitat nord-americana.

Centre Prat informa del curs intensiu d’anglès d’estiu que es realitzarà a Miami, Florida, a la seu de la Marconi International University.

Allotjament a MIAMI

Per a l’allotjament a Miami oferim una llista d’hotels, apartament i hostals que són a pocs minuts de la seu de la Universitat. Les tarifes per nit indicades es poden trobar a www.booking.com

C.E. Prat s’encarregarà de posar en contacte els estudiants que vulguin participar en aquest programa i que sol·licitin allotjament.

Yve Hotel $90/$110 per habitació i nit

Miami Vice Properties at One Broadway / 15 dies 600,00€

– Lemington Hotel Downtown Port of Miami/ habitació 15 dies 460,00 €

A South Beach a 6KM de la Universitat:

– South Beach Plaza Villas/ habitació doble per 15 dies 630,00 €

–  Washington Apartments/ apartament 45 m per 15 dies 676,00 €

També és possible l’allotjament en hostals amb habitacions compartides a South Beach, que és aproximadament a 4 milles (6 km) de la Universitat, que és ubicada al centre de Miami, Downtown. De South Beach s’hi pot arribar a la seu de la Universitat utilitzant Huber per $3.00.

– SoBe Hostel & Bar/llit en un dormitori 6 places per 15 dies 163,00 €

– Miami Beach International Hostel/ llit en un dormitori 6 places per 15 dies 200,00 €

Vols

Quant als vols no existeixen acords però es poden trobar a baix cost a companyies com: Alitalia, Air Berlin, Air France, Air Europa, Iberia.

Beques

El cost per a les dues setmanes de curs amb beca (25% C.E. Prat) és de $900,00 dolars i per a les tres setmanes és de de $1,100.00. La quota de preinscripció al curs és de $ 450,00 que s’ha de pagar el 4 de juny de 2017                               

VISAT

Per a les 2/3 setmanes és suficient un visat de turista (ESTA) que es pot obtenir online emplenant el formulari a la web de l’ambaixada del EUA i pagant taxa de $ 14.00

Aconsellem a tots els estudiants interessats contactar abans amb la secretaria de C.E. Prat per consulta de disponibilitat i places.

INFORMACIÓ IMPORTANT

NOU! Curs Avançat de LinkedIn

Data: 15 de maig de 2017
Horari: 19h a 20:30h
Lloc: Centre d’Estudis Prat

Com ja vam anunciar, Centre d’Estudis Prat ofereix aquest mes el curs avançat de LinkedIn, gratuït per als exalumnes i amb prioritat per als participants del curs anterior que vam realitzar el passat 19 de gener.

Els objectius del curs són:

 • Donar un impuls professional al nostre perfil
 • Conèixer l’eina Linkedin Premium per reforçar la nostra presència
 • Aprendre estratègies per fer-nos més visibles
 • Aprendre com aparèixer en els diferents processos de selecció d’empreses
 • Aconseguir major número de recomanacions i de millor qualitat
 • Gestionar la nostra pàgina si som empresa