INTRODUCCIÓ

Com a actor reconegut pel propi Sistema Educatiu Català, PRAT EDUCACIÓ fomenta la seva acció docent en els principis específics reconeguts a la Llei d’Educació de Catalunya:

 1. La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i el caràcter propi de PRAT EDUCACIÓ.
 2. La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personal.
 3. La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral.
 4.  L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
 5.  L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball
 6. La capacitació per a exercir activament la ciutadania.
 7. L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
 8. La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
 9. La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió

Es regeix per:

 1. La ubicació de l’alumne en el centre de l’activitat docent de la nostra institució.
 2. La flexibilitat organitzativa com a instrument per adequar-se a les necessitats canviants de la societat i a les demandes dels nostres alumnes.
 3. L’exercici efectiu de la nostra autonomia en qualitat de centre educatiu privat integrat al Sistema Educatiu Català i, per tant, com a expressió de la capacitat d’autoorganització, definició i actualització del nostre model educatiu.
 4. La participació de tota la comunitat educativa en la superació de nous reptes acadèmics i socials.
 5. La promoció del reconeixement social i professional del professorat com actors imprescindibles per configurar i fer possible el projecte docent.
 6. El compromís de les famílies per estimular el procés educatiu.

Sobre tots aquests principis i valors, PRAT EDUCACIÓ ha bastit al llarg del temps un model educatiu propi fidel als seus orígens però en permanent renovació i adaptació a les exigències canviants del nostre entorn socioeconòmic, que no només ofereix l’adequat coneixement de les capacitats tècniques de cada cicle formatiu sinó que també fomenta:

 1. L’esperit d’emprenedoria.
 2. a voluntat i el reconeixement de la necessitat de millora contínua.
 3. a capacitat d’auto coneixement i de superació des de la promoció de l’autoestima i la maduració integral de la persona.
 4. L’adquisició d’un esperit crític des del coneixement i l’anàlisi de la realitat.
 5. El foment de la innovació i la creativitat en l’àmbit educatiu.

Per assolir aquests objectius, PRAT EDUCACIÓ té com a base de la seva activitat docent l’aprofundiment en la gestió del talent del seu alumnat a partir d’un seguiment personalitzat que garanteix que aquest mai arribi a trobar-se sol en la nostra institució en el seu creixement formatiu i personal.

Aquest acompanyament es produeix fonamentalment a través de la figura propera, comprensiva, però alhora necessàriament exigent del tutor o tutora de cada alumne, de manera conjunta amb la persona psicopedagoga responsable d’assessorar i d’orientar acadèmicament i laboral tot l’alumnat.

D’altra banda, el model educatiu de la nostra institució es caracteritza també per un ús intensiu i habitual de les noves tecnologies; un elevat grau d’experiència i dedicació del nostre professorat; la constitució de grups reduïts d’alumnes que facilita els processos formatius de caràcter participatiu i interactiu; l’aprenentatge de l’anglès com també d’altres llengües mitjançant un nombre d’hores de docència superiors als requerits per cada etapa formativa i alhora adaptat al nivell de cadascun dels nostres alumnes; aules d’estudi de reforç tutoritzades i un sistema d’avaluació continu i global.

En definitiva, PRAT EDUCACIÓ ofereix al seu alumnat tots aquells instruments necessaris per a poder afrontar amb èxit els reptes d’un món global altament competitiu i constantment canviant.

DEFINICIÓ INSTITUCIONAL

MISSIÓ

Centre d’Estudis Prat és un centre educatiu amb més de 90 anys d’història que ofereix estudis post obligatoris en Batxillerat, Cicles Formatius, Provés d’Accés a Cicles de Grau Superior i Formació per a l’Ocupació. Som, per tant, un centre de formació integral que evoluciona d’acord a les necessitats canviants de la nostra societat, però que alhora manté uns valors i un projecte pedagògic fidels al seu origen.

Un projecte que té per finalitat última dotar el seu alumnat d’una consciència moral responsable i un esperit de treball que li permeti fer possible afrontar els reptes de futur, tot assolint un grau d’integració professional i social d’acord amb les perspectives individuals de cadascun d’ells.

VISIÓ DEL CENTRE EDUCATIU

Ser un centre d’excel·lència amb vocació internacional en la formació integral post obligatòria del nostre país, que proporcioni al nostre alumnat un projecte acadèmic i professional que li garanteixi la capacitat d’aprendre tot allò que es proposi aquí, ara i en el futur.

VALORS

Per CENTRE D’ESTUDIS PRAT és primordial que l’alumnat assumeixi com a propis, en el transcurs de la seva formació en la nostra institució, uns valors amb els quals aquest centre sempre ha estat compromès i que considera essencials per a la convivència del nostre país.

 1. 1. La democràcia, element transmissor i de consolidació de la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
 2. El laïcisme educatiu des del respecte a la llibertat de consciència i de creença de tot alumne.
 3. L’ humanisme com una concepció més àmplia de l’educació que afavoreix una formació integral de l’alumnat tant en la seva dimensió personal, com professional o social.

OFERTA EDUCATIVA

Amb la voluntat de ser un centre que ofereix una formació integral i integrada, la proposta educativa engloba:

BATXILLERAT: actualment amb les modalitats de Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CONCERTATS: actualment de les famílies d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting i Hoteleria i Turisme, concretament:

 •  Administració i finances
 • Guia, Informació i Assistències Turístiques i
 • Màrqueting i Publicitat
 • Màrqueting i Publicitat i Promoció Turística
 • Comerç internacional
 • Transport i Logística
 • Gestió d´Allotjaments turístics

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I CONTINUA

FORMACIÓ A DISTÀNCIA

 • Administració i Finances
 • Guia, Informació i Assistències Turístiques i
 • Màrqueting i Publicitat
 • Màrqueting i Publicitat i Promoció Turística
 • Comerç internacional
 • Transport i Logística

PROFESSORAT

La plantilla docent de l’escola consta de 38 professors/es dels quals tots estan contractats de manera indefinida, per tant, estem parlant d’un col·lectiu estable i compromès amb el projecte de centre.

Més d’un terç (36%) de la plantilla de cicles està en actiu en el món professional amb el valor afegit que això comporta. A més, dos d’aquests professors figuren com a especialistes en el cicle de Transport i Logística.

INSTALACIONS

El Centre consta de tres plantes amb equipaments distribuïdes de la següent forma

Planta baixa:

 • Secretaria i Aula d’informàtica amb capacitat per 35 alumnes

Planta primera:

 • Quatre aules, tres de les quals estan informatitzades
 • Despatxos i sales de reunions,
 • Despatx Cap d’estudis de Cicles Formatius
 • Sala de professors,
 • Pati amb recursos esportius: ping pong i cistella de bàsquet
 • Espai lúdic amb màquines de vending

Planta segona:

 • Set aules
 • Aula magna ( conferències, tallers, activitats diverses)
 • Despatxos i sala d’estudi
 • Laboratori
 • Sala de professors
 • Despatx de la Directora

Planta tercera:

 • Despatx Cap d’estudis de Batxillerat,
 • Comptabilitat
 • Sala d’estudi ( biblioteca)
 • Cantina pel professorat

MARC CONCEPTUAL I NORMATIU

El Projecte Educatiu de Prat educació és la màxima expressió de l’autonomia del nostre centre i l’eix vertebrador de la nostra activitat. En ell es s’expressa la identitat del centre, la seva història, els objectius aconseguir l’excel·lència educativa i la cohesió social, d’acord amb els principis rectors definits a l’article 2 de la LEC .

Es un projecte actiu i canviant , segons les exigències de la societat actual que s’ ha elaborat amb la participació de tota la comunitat educativa

TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA: HISTÒRIA

Ja són 90 anys des de la fundació de l’escola i són milers els alumnes que han passat per ella. Des de Centre d’Estudis Prat continuem amb força renovada la nostra tasca educativa, afrontant els nous reptes, els canvis, com ho hem fet al llarg de la nostra història: mirant endavant amb optimisme.

Trets més importants a destacar de la nostra història són:

Lluïsa Prat Gaballí va néixer a Barcelona el 1896. Filla del matemàtic Pere Prat i lluch catedràtic de matemàtiques de l’Institut Balmes, i d’Adelaida Gaballí, Lluïsa va viure en l’ambient típic de la burgesia catalana.

Va estudiar magisteri. I ben aviat, el 1925, aconsellada pel seu pare, va fundar l’Acadèmia Prat en un pis de la Rambla del Prat, número 19, de Barcelona, davant del cinema “Bosque”.

El dia 26 de gener de 1939, quan van entrar les tropes nacionals va ser tancada l’escola, A mitjans de septembre es va poder continuar donant les classes.

A la nova obertura va col·laborar en les tasques de Direcció Aureli Clarós i Ferrer, fins a la seva mort l’any 1955.

En el curs 1961-62, Lluís Prat Rodríguez, fill de la Lluïsa, en prengué la direcció, el centre va ser Autoritzat Elemental Masculí (OM 5-5-62), Autoritzat Superior (OM 2-10-66), Reconegut Masculí (BOE 6-4-72).

El curs 1965-1966 s’inaugurà el centre Rambla Catalunya 117, dedicat a batxillerat femení, Autoritzat Superior (BOE 10-8-70 i OM 31-9-70).

Al curs 1967-1968 fou inaugurat el Centre Roger de Llúria 95, per a pre-universitari i més tard COU Especialitzat pre–universitari femení (OM 8-6-70), pre-universitari masculí (OM 3-4-71), i reconegut de COU diürn (OM 27-10-71) nocturn (OM 3-5-72). L’acadèmia Prat es ramificava així en els locals de Sant Eusebi 4, de Rambla Catalunya, 117 i de Roger de Llúria, 95.

El 1967 es comença un procés de globalització de l’Acadèmia Prat quan a locals i continuïtat des del jardí d’infància i les primàries. El resultat és la creació, en col·laboració amb professorat del Liceu Francès de Barcelona, del Col·legi Frederic Mistral. L’única escola
catalano-francesa, que ha existit al nostre país. Acadèmia Prat ha abandonat tot lligam amb l’escola que creà en aquest període de 1967-1973.

L’octubre de 1978, l’Acadèmia Prat trasllada tot el batxillerat al local de Roger de Llúria, 95, especialitzat en COU i obté la seva homologació de BUP per OM 29-3-79 i BOE 19-5-79. 1979.

Homologació i creació de Centre d’Estudis Prat,S,L a Rambla Catalunya és un Centre de Formació Professional Administrativa 1er. Grau (OM 20-12-79) i 2on. grau (OM 31-7-79 i BOE 20-9-79) i Informàtica de Gestió (DOG 25-8-87) d’Ensenyament Ocupacional.

1981: Homologació pe Formació a Distància en tot el territori espanyol pel Ministeri d’Educació amb el número de cens 19,947

A partir de 1983, Lluís Prat Clarós, fill de Lluís Rodríguez Prat, introdueix en el Cep un departament de Cinematografia basat en una formació teòrica (realització i guió). El Cep promourà la independització (i homologació) d’aquest departament i en 1986 naixerà el Centre D’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, sota la direcció d’Hèctor Faver, amb el qual el CEP mantindrà lligams

1988: Homologació per Formació professional Ocupacional amb número de cens 0970.

1994: Núria Prat i Clarós, agafa la direcció de la Formació Professional, de la Formació Ocupacional i dels Ensenyaments a distància de CEP, Centre D’ estudis Prat

1999: Centre d’estudis Prat es fusiona amb Acadèmia Prat creant l’Escola Prat. Desaparició la Acadèmia Prat. Iniciem la nova formació professional, cicles formatius Logse

2001: Obtenció del Certificat ISO 9001 (ER-1522).

2003: Introducció de l’e-learning

2004: Obtenció de la UNE-EN_ISO 9001:2000

2004: Autorització com a Escola d’adults per impartir el curs de preparació de proves d’accés a cicles de grau mitjà i superior i curs de Graduat en Educació secundària obligatòria.

2004: Entitat organitzadora a través de la Fundació Tripartita: Oferta de Demanda Creació de la Fundació Privada Prat

2004: Ens deixa en Lluís Prat Rodríguez, no obstant això, abans de la seva mort va deixar constituïda la Fundació Privada Prat. El mateix curs acadèmic, la seva filla Núria Prat i Clarós relleva el seu germà, Lluís Prat i Clarós en la direcció de batxillerat assumint la totalitat de la direcció del Centre.

2007: Obtenció de la carta Erasmus que facilita la mobilitat dels estudiants i la seva integració en un entorn professional a escala europea. Incorporació al Projecte europeu “Il.limited” www.altsolem.net, cofinançat per programa Leonardo da Vinci per desenvolupar noves tecnologies per a l’aprenentatge de les llengües amb una plataforma “moodle”

2009-2010: Obtenció del programa Qualifica’t, validació de la vida professional versus estudis acadèmics. FP Prat Logístic. Inauguració del nou centre de FP Prat Logístic codi 08070881. Inici Impartició de curs d’acompanyament de rutes turístiques. Obtenció de UNE_EN_ISO 9001:2008 Abast formació professional inicial i per l’ocupació.

2011: Incorporació al Projecte Europeu Mission Gate, Estudi sobre els aturats per tal d’ajudar-los a la recerca de feina, Cofinançat per programa Europeu Grundwig. Incorporació al Projecte Europeu Gats, per obtenir les millors pràctiques en alumnes superdotats, cofinançat pel programa Europeu Leonardo da Vinci.

2012: Homologació en Assessorament i Reconeixement

2014: Obtenció i renovació de la nova Carta Erasmus d’Educació superior (ECHE), on s’estableix el marc de qualitat per la realització d’activitats europees i internacionals de cooperació amb empreses i d’altres institucions d’educació superior durant el període (2014-2020).

2015: Homologació i Inici de nous cicles formatius de la família Màrqueting i Publicitat. Homologació del cicle d’Administració i Finances en modalitat online.

Incorporació al Projecte Europeu “Personal Branding”, cofinançat pel Fons Social Europeu, Erasmus KA2. Com crear la teva marca personal i buscar feina a través de les xarxes socials.

2016: Homologació i Inici del cicle formatiu d’Allotjament en la modalitat de FP Dual.

ENTORN SÒCIO-ECÒNOMIC

El centre està situat al bell mig de Barcelona, facilitant l’accés al mateix des de diferents punts del territori, tenim al nostre voltant tot tipus de transports , metro, bus, línies metropolitanes de busos i estació de tren. Per aquest motiu i pel fet de que impartim cicles formatius força especialitzats, tenim alumnes que provenen de tota la ciutat de Barcelona o a vegades de tot Catalunya, de comarques de fins a 60 km de distància.

El nivell socioeconòmic és mitjà alt a Batxillerat, al ser un centre privat i classe mitjana en general a cicles formatius.

La matrícula d’alumnat d’origen estranger suposa un 12% de l’alumnat a cicles formatius.

A Centre d’estudis Prat només s’imparteixen estudis post-obligatoris, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior. Això implica en gran manera que l’alumnat ve amb una major perspectiva de futur immediat, optar a estudis universitaris o incorporar-se al món laboral. Molts dels alumnes són ja majors d’edat, fet que redueix en gran part situacions conflictives al centre.

El nostre model educatiu es fonamenta en un model educatiu propi en constant evolució, d’acord amb les necessitats del nostre entorn socioeconòmic. Com a Centre immers en una comunitat concreta fem partícips els nostres alumnes de la seva integració en la societat i de l’entorn que els hi toca viure. Per apropar-los a aquesta realitat col·laborem amb les institucions del nostre territori fomentant la participació dels nostres alumnes en activitats relacionades amb institucions del nostre entorn, a través de projectes d’innovació, emprenedoria, promovent una relació directa escola-empresa.

NECESSITATS EDUCATIVES DE L’ALUMNAT

En el centre es vetlla per la bona integració de tot l’alumnat.

Als cicles formatius de grau superior no hi ha cap adaptació curricular però si que s’adapten mesures per facilitar la inclusió d’alumnes amb discapacitats.

Per a discapacitats de mobilitat el centre disposa de les instal·lacions adequades per tal de que l’alumne/a pugui seguir amb normalitat els seus estudis.

En el cas d’alumnes amb discapacitats visuals o auditives greus s’ha col·laborat amb les institucions pertinents com l’ONCE per tal d’ introduir totes les millores tècniques que facilitin l’aprenentatge a l’alumne/a amb aquestes necessitats.

A batxillerat existeixen els plans individuals (PI), aplicables a l’alumnat amb necessitats específiques derivades de determinats trastorns de l’aprenentatge. Existeixen dos tipus de PI, els aplicables a l’alumnat que pateix TDA/H i els aplicables a l’alumnat amb dislèxia.
Aquells alumnes amb TDA/H disposen d’un temps extra de fins a 30 minuts a l’hora de fer una prova escrita.

Els alumnes amb dislèxia disposen d’un temps extra de fins a 30 minuts a l’hora de fer una prova escrita i avaluació adaptada de l’ortografia.

Aquests criteris d’aplicació dels plans individuals coincideixen amb els aplicables a les proves de selectivitat.

OBJECTIUS DE CENTRE

PRIORITATS EDUCATIVES

Sobre tots aquests principis i valors, PRAT Educació ha bastit al llarg del temps un model educatiu propi fidel als seus orígens però en permanent renovació i adaptació a les exigències canviants del nostre entorn socioeconòmic, que no només ofereix l’adequat coneixement de les capacitats tècniques de cada cicle formatiu sinó que també fomenta

 • L’esperit d’emprenedoria.
 • La voluntat i el reconeixement de la necessitat de millora contínua.
 • La capacitat d’autoconeixement i de superació des de la promoció de l’autoestima i la maduració integral de la persona.
 • L’adquisició d’un esperit crític des del coneixement i l’anàlisi de la realitat.
 • El foment de la innovació i la creativitat en l’àmbit educatiu.

Per assolir aquests objectius, CENTRE D’ESTUDIS PRAT té com a base de la seva activitat docent l’aprofundiment en la gestió del talent del seu alumnat a partir d’un seguiment personalitzat que garanteix que aquest mai arribi a trobar-se sol en la nostra institució en el seu creixement formatiu i personal.

Aquest acompanyament es produeix fonamentalment a través de la figura propera, comprensiva, però alhora necessàriament exigent del tutor o tutora de cada alumne, de manera conjunta amb la persona responsable d’assessorar i d’orientar acadèmicament i laboral tot l’alumnat.

D’altra banda, el model educatiu de la nostra institució es caracteritza també per un ús intensiu i habitual de les noves tecnologies; un elevat grau d’experiència i dedicació del nostre professorat; la constitució de grups reduïts d’alumnes que facilita els processos formatius de caràcter participatiu i interactiu; l’aprenentatge de l’anglès com també d’altres llengües mitjançant un nombre d’hores de docència superiors als requerits per cada etapa formativa i alhora adaptat al nivell de cadascun dels nostres alumnes; aules d’estudi de reforç tutoritzades i un sistema d’avaluació continu i global.
En definitiva, CENTRE D’ESTUDIS PRAT ofereix al seu alumnat tots aquells instruments necessaris per a poder afrontar amb èxit els reptes d’un món global altament competitiu i constantment canviant.

En relació al desenvolupament, aprenentatges i resultats acadèmics dels alumnes

 1. Intentar aconseguir un nivell d’excel·lència per a tot l’alumnat.
 2. Oferir una educació de qualitat que desenvolupi totes les capacitats de l’alumne/a, intel·lectuals, ètiques i emocionals.
 3. Respectar la diversitat cultural en tots els aspectes
 4. Desenvolupar el projecte de competències i un cop finalitzat fer la difusió corresponent.
 5. Continuar oferint tallers que desenvolupin les competències personals necessàries per un futur proper.
 6. Intensificar les conferencies que aportin una visió més completa del desenvolupament personal i acadèmic.
 7. Afavorir la responsabilitat de l’alumne/a en el seu propi procés d’aprenentatge
 8. Fomentar el treball en equip dels alumnes.
 9. Treballar la intel·ligència emocional dels alumnes
 10. Fomentar la participació de les empreses en les activitats de centre.
 11. Impulsar la relació amb altres institucions educatives i privades.
 12. Capacitar el professorat en les eines i recursos adaptats al moment actual
 13. Incrementar les relacions institucionals amb organismes internacionals.

En relació a la cohesió social

 1. Ajudar-los a ser lliures de pensament i responsables a l’hora d’actuar.
 2. Potenciar els valors d’acollida i solidaritat i l’esperit crític amb les desigualtats.
 3. Promoure actituds i comportaments que ajudin a aprendre a conviure des de la diversitat de cultures.
 4. Ajudar-los a valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells/elles.
 5. Garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els alumnes.
 6. Fomentar el desenvolupament de l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 7. Impulsar activitats de lideratge.
 8. Executar el Pla d’acció Tutorial.
 9. Promoure la cooperació entre els sectors de la comunitat educativa.Realitzar activitats que impliquin més interrelació entre l’alumnat.

En relació a la vinculació amb l’entorn

 1. Educar en els valors del respecte i la sensibilització pel medi ambient des de totes les disciplines i àrees de treball i garantir el desenvolupament d’hàbits i actituds de compromís amb la sostenibilitat.
 2. Potenciar la convivència, l’ordre, el civisme, la tolerància i la coeducació al centre.
 3. Impulsar projectes i més cooperació amb les empreses de l’entorn.
 4. Educar i valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

GRUPS D’INTERÉS:

 

Altres addicionals del centre: Educació integral i inclusiva

El concepte d’educació integral és basic per nosaltres educadors. Quan diem que oferim una educació integral, volem indicar que formen al nostre alumnat no només amb una sèrie de competències professionals que venen marcades per l’administració educativa, sinó també
que els eduquem amb competències i habilitats personals que seran de gran utilitat en el seu futur professional.

Cada vegada llegim amb més assiduïtat a la premsa que les empreses volen personal qualificat amb un títol però que valoren moltíssim que aquests hagin rebut una formació competencial que és molt útil per tal de desenvolupar les tasques requerides en qualsevol entorn laboral.

Centre d’estudis Prat ha apostat decididament per una formació en competències personals . El nostre projecte va ser valorat i premiat amb un ajut econòmic per part de la Fundació FPBCN dins de la convocatòria del Pla de Mesures per l’ Innovació.

En aquest projecte treballem conjuntament amb empreses dels sectors de les famílies professionals que impartim en el centre per tal d’oferir la formació més adient que permeti als alumnes integrar-se amb facilitat amb el mon laboral. En el centre s’imparteixen tallers de creativitat, d’ intel·ligència emocional, d’emprenedoria, es potencien tots els aspectes relacionats amb les eines TIC ( som Centre examinador de l’ Actic ), la comunicació en qualsevol llengua.

Educació integral també vol dir que eduquem en valors socials, creiem que l’educació d’una persona pot quedar incompleta si ho deixem de banda.

Creiem que també hem de formar als nostres alumnes en valors com l’ honestedat, la responsabilitat, la justícia, el respecte, el compromís en el que fem i amb els altres.

Centre d’estudis Prat creu en aquesta formació personal i emocional que es transmet de manera conjunta per part de tot el professorat i es reforça a les tutories.

CONCRECIÖ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Criteris per concretar el currículum

Els cursos es distribueixen al llarg de 34 setmanes. La càrrega d’hores lectives al centre del primer any serà sempre superior a la del segon any, ja que, habitualment, serà aquest segon any quan es realitzi, simultàniament, la Formació al Centre de Treball (FCT).

Alguns crèdits/mòduls, a causa del seu component teòric-pràctic, han de treballar-se amb un nombre reduït d’alumnes, aquest desdoblament del grup s’ha de situar entre 15 i 18 alumnes per professor.

La funció de les hores de lliure disposició que tenen els centres (10% del total de hores lectives dels CC.FF) serà la d’intensificar l’adaptació de la formació dels cicles a l’àmbit socioeconòmic del centre i les demandes de la societat.

En l’assignació de les hores de lliure disposició, es tindrà en compte: les característiques de l’alumnat (que assegura els coneixements bàsics de l’alumnat per garantir l’assoliment dels objectius dels Cicles Formatius), l’adaptació de la formació del cicle a projectes pedagògicament innovadors que tracten d’acostar, encara més, els ensenyaments acadèmics rebuts a la realitat que l’alumnat es trobarà en el seu futur professional i, per últim, adaptar l’estructura organitzativa dels Cicles Formatius al centre.

En el CFGS d’Administració i Finances s’ha introduït amb l’aprovació del Departament d’ensenyament el mòdul de Màrqueting Empresarial de quatre hores de durada, donat el fet que les empreses del sector trobaven a faltar un mòdul de Màrqueting al introduir el currículum del cicle LOE.

Al cicle de Guia, Informació i Assistències Turístiques es va introduir un mòdul de dues hores de durada de Comercialització d’esdeveniments que forma part dels cicles de Gestió de l’allotjament doncs molts alumnes del cicle decideixen treballar en hotels o oficines d’ informació turística i saber organitzar, gestionar i comercialitzar esdeveniments és basic en aquests llocs de treball.

També es va demanar autorització per impartir el mòdul de Comunicació i atenció al client en anglès als cicles de Comerç Internacional i el de Transport i Logística doncs una part important de l’activitat laboral dels alumnes d’aquests cicles es desenvolupa atenent clients de tot el món via mails, atenció telefònica o preparant presentacions de productes amb els suports informàtics adequats.

A Màrqueting i publicitat (4 cursos, 1 amb un programa específic de màrqueting Digital i 1amb un programa específic de Leadership , totes dues especialitzacions s’han creat amb hores de lliure disposició).

Al Cicle Formatiu de Guia, Informació i Assistències Turístiques s’imparteixen dos mòduls propis el de Comercialització d’esdeveniments incorporat fa quatre anys i el de Recepció i Reserves introduït aquest curs. Aquestes introduccions afavoreixen en gran manera la inserció laboral dels alumnes doncs poden ampliar el seu camp laboral dins del món del turisme.

A Prat Educació s’imparteixen els següents Batxillerats:

 • Batxillerat científic (2 cursos)
 • Batxillerat social (2 cursos)

ESTRUCTURA DE L’ETAPA

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

MATÈRIES COMUNES

Les matèries comunes del batxillerat són les següents:

 • Ciències per al món contemporani.
 •  Educació física.
 • Filosofia i ciutadania.
 • Història de la filosofia.
 • Història.
 • Llengua catalana i literatura I i II.
 • Llengua castellana i literatura I i II.
 • Llengua estrangera I i II.
 • Les matèries d’història i història de la filosofia s’han d’impartir al segon curs.

TREBALL DE RECERCA

Al batxillerat tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i saber-la aplicar en les diferents matèries del currículum. Atesa la importància que té el desenvolupament d’aquestes capacitats i el seu interès didàctic, en el currículum de l’alumnat figura també la matèria de treball de recerca, en la qual es concreta la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, es fan consideracions sobre el desenvolupament del treball de recerca i s’estableixen els objectius i els criteris d’avaluació.

MATÈRIES DE MODALITAT

Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.

Les matèries de la modalitat de ciències i tecnologia són les següents:

• Biologia I i II.
• Ciències de la Terra i del medi ambient II.
• Dibuix tècnic I i II..
• Física I i II.
• Matemàtiques I i II.
• Química I i II.

Les matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials són les següents:

• Economia de l’empresa I i II.
• Geografia.
• Història de l’art.
• Història del món contemporani.
• Llatí I i II.
• Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II.

MATÈRIES OPTATIVES

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general. Els centres oferiran un nombre suficient d’optatives que permeti la possibilitat d’opció de l’alumnat. Les matèries optatives són les següents:

• Entrepreneurship.
• English for Life.
• Comentari de text.
• Segona llengua estrangera (francès/alemany/xinès)

Criteris metodològics

Fent una anàlisi de les bones pràctiques del centre (Benchmarking intern) i tenint en compte les pràctiques portades a terme per centres referents del sector (Benchmarking extern) podem veure que al centre es treballa actualment (de manera no generalitzada) amb:

 • Innovació i Emprenedoria com a eixos de l’ensenyament
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Projectes avaluats amb rúbriques
 • Avaluació tenint en compte les competències claus de cada família professional.
 • Fòrums de debat virtual
 • Avaluació entre iguals
 • Tractament de casos reals o contextualitzats com si ho fossin
 • Dinàmiques grupals per afavorir competències bàsiques
 • Enfocament d’intel·ligències múltiples per accedir al coneixement
 • Relació amb els sectors productius per establir projectes comun
 •  Ús de la Intel·ligència emocional en l’aprenentatge professional
 • Ensenyament basat en reptes
 • Ús de dispositius mòbils a l’aula
 • Participació activa de les empreses en l’activitat a l’aula
 • Producció de continguts per part dels alumnes. Concretament l’STUDENTEACH: és una dinàmica d’aprenentatge basada en el Flipped classroom on l’alumne acompanyat del professor investiga, selecciona, prepara, dissenya una dinàmica d’aula i justifica uns indicadors per avaluar el nivell d’aprofitament dels receptors, en aquest cas el grup classe i el propi aprenentatge dels continguts treballats. [aquest curs presentat
 • Role plays o pràctiques reals per interioritzar continguts
 • Classes fora de l’aula, en entorn real
 • Voluntariat i col·laboració amb entitats del barri (comissió voluntariat mixta entra professors i alumnes)

Tant la formació, com el recull de bones pràctiques estan encaminats perquè en els propers dos cursos totes aquestes pràctiques estiguin a disposició de tot el professorat i es puguin generalitzar en tots els tipus de formació impartida al centre.

Per tant queden establerts aquests objectius:

 • Ampliació de la Comissió d’innovació i emprenedoria
 • Compartir bones pràctiques
 • Introduir l’enfocament Compartir bones Compartir bones pràctiques
 • Consolidació de la Comissió de Voluntariat
 • Generar materials flipped i altres eines TIC actives a l’aula
 • Projectes interdisciplinaris a Batxillerat i Cicles formatius
  • Introducció de l’anglès en altres matèries
  • Assoliment de competències mitjançant activitats/projectes propers als casos reals actuals
  • Aprenentatge basat en projectes
  • Projectes:
   • Reals proposats per empreses col·laboradores o bé deduïts pels alumnes desprès d’un estudi d’una empresa col·laboradora.
   • Iniciatives pròpies emprenedores
   • Tutorització d’experts (crealab)
   • Assessorament extern de professionals
   • Transversalitat dels cicles
   • Col·laboració amb cicles d’altres escoles (Disseny d’Apps)
  • Anglès tècnic de cada sector
  • Certificacions especifiques per a cada cicle
  • Avaluació pràctica i continuada
  • Transparència en els criteris d’avaluació (accés a la plataforma de seguiment de qualificacions d’activitats, projectes i tests: Clickedu) o Treball amb full de pràctiques (rúbriques)
 • Crealab. Servei d’assessorament a l’alumne emprenedor
 • Connecta’t. Programa d’activitats com a complement a l’aprenentatge del currículum de cada cicle: Visites, conferencies, xerrades, taules rodones, tallers, participació en concursos d’emprenedoria i innovació i en projectes internacionals (Erasmus+)
 • Sciencelab. Programa desenvolupat a 1r de batxillerat científic amb l’objectiu de crear projectes i activitats interdisciplinaris de caire científic

Criteris organitzatius

A nivell d’horaris:

Els cicles de Comerç Internacional i Màrqueting i Publicitat Leadership Program el primer curs es realitza en horari de matí i el segon curs en horari de tarda per tal d’ adequar l’horari de les pràctiques en empreses amb les hores lectives al centre.

Els cicles de Guia, Informació i Assistències Turístiques i d’Administració i Finances s’imparteixen íntegrament en horari de matí, donada la facilitat de dur a terme les pràctiques en empresa en horari de tarda.

Els cicles de Màrqueting i Publicitat Digital Program i de Transport i Logística s’imparteix íntegrament en horari de tarda degut a la tipologia de l’alumnat que per raons d’ indole laborals prefereix aquest horari.

Els dos cursos de batxillerat s’imparteixen íntegrament en horari de matí.

Marc horari i calendari

Calendari de centre

 • El calendari del centre lectiu per el professorat de batxillerat i CC.FF començarà el dia 2 de setembre fins a la primera setmana de juliol. Fins a la tercera setmana de juny es realitzaran els exàmens corresponents a la convocatòria extraordinària. El total és de 40 setmanes.

Horari de centre

 • Els horaris d’entrada i sortida del professorat seran a les 08.20h i a les 14.50h (torn matí) i a les 15.00h i les 21.05h (torn tarda)
 • Els horaris d’entrada i sortida dels CC.FF de matí serà com a norma general els següents: entrada a les 8.25h i sortida a les 13.45h ó 14.45 h segons cicle per als cursos de tarda, l’entrada serà a les 15.00h ó 16.00h segons cicle i la sortida a les 21.05h. Les hores lectives seran de 60′. Amb dues franges, de matí i tarda, hi ha un esbarjo de mitja hora a meitat de la jornada escolar: de 11.15h a 11.45h i de tarda de 18.00h a 18.20h.
 • Els horaris d’entrada i sortida de batxillerat serà com a norma general els següents: entrada a les 8.25h i sortida a les 14.45 h
 •  Horari d’ atenció al públic de la secretaria De les 8,15 a les 7,15.

Criteris d’avaluació

L’avaluació, en un Cicle Formatiu de Formació Professional, es concreta amb un conjunt d’accions planificades en uns moments determinats (inicial, continua, final i diferida) i amb unes finalitats concretes (diagnòstica, formativa i sumativa). Les accions d’avaluació han de complir dues funcions bàsiques: determinar el grau en què s’han aconseguit les intencions proposades i indicar les modificacions que cal introduir en el procés d’Ensenyament/ Aprenentatge. Al programar les accions d’avaluació que es poden realitzar en un Cicle Formatiu, s’han de tenir presents els aspectes multidimensionals que ha d’abastar l’avaluació, els quals s’exposen de manera sintètica: a) Avaluació inicial o diagnòstica. L’avaluació inicial o diagnòstica proporciona els antecedents necessaris sobre els alumnes en iniciar un Cicle Formatiu. Aquesta informació serveix per a readaptar la programació de les Unitats Formatives/ Didàctiques, en cas necessari, al grup de classe. S’ha de realitzar en les primeres setmanes en iniciar el Cicle Formatiu. b) Avaluació continua o formativa. L’avaluació del procés és l’avaluació continua, i es correspon amb l’avaluació formativa. No solament valora el progrés de l’alumnat en referència als objectius i competències proposats en la Unitat Formativa/ Didàctica o en el Mòdul/ Crèdit, sinó que també valora el propi procés d’Ensenyament/ Aprenentatge mentre es realitza. c) Avaluació final o sumativa. L’avaluació del producte, és l’avaluació final d’una Unitat Formativa/ Didàctica, d’un Mòdul/ Crèdit o del Cicle Formatiu i es correspon amb l’avaluació sumativa. Valora els resultats en funció dels objectius i competències prescrits o programats. d) Avaluació diferida. L’avaluació diferida, es refereix a l’avaluació de l’alumnat al cap d’un temps d’haver cursat l’oferta formativa. Aquesta avaluació no és prescriptiva però, a mig termini, pot ser interessant fer-la per valorar la inserció professional o les millores personals i professionals que li ha proporcionat la formació del cicle.

SISTEMA AVALUATIU DE BATXILLERAT 2019-20

 • MÈTODE AVALUATIU 1r BATXILLERAT

El curs està format per 3 trimestres. Hi ha introducció de notes orientatives a meitat de cada trimestre. Al final de cada trimestre hi ha un període d’exàmens trimestrals. Els tres trimestres es completen amb un examen final recuperador o optatiu.

NOTA FINAL TRIMESTRE

80% avaluació continuada + 20% nota examen trimestral*
El 80% es desglossa en: 90% repartit en un mínim de 4 ítems avaluatius+ 10% actitud
L’examen trimestral és recuperador en cas de tenir el trimestre suspès. En aquest cas la nota màxima serà un 5.
Nota trimestral arrodonida a nombre mig o sencer

*en cas que l’avaluació continuada estigui aprovada però l’examen trimestral no superi el 3, la nota final de trimestre serà un 4.

NOTA FINAL DE CURS

 • MITJANA 3 TRIMESTRES APROVADA
  • SENSE EXAMEN FINAL: queda la nota de la mitjana de curs
  • EXAMEN FINAL VOLUNTARI: mai baixa la nota, i pot pujar com a màxim 2 punt
 • MITJANA DELS 3 TRIMESTRES SUSPESA
  • EXAMEN FINAL OBLIGATORI, si aquest s’aprova queda aprovada la matèria.
  • Si té 2 o 3 trimestres suspesos la nota final màxima serà un 5
  • Si només té 1 trimestre suspès la nota màxima serà un 6

Nota FINAL arrodonida a nombre sencer

En cas que la matèria hagi estat aprovada a l’avaluació extraordinària (setembre), la nota FINAL serà un 5.

Aquesta nota s’obté de la següent manera: 20% dossier d’estiu + 80% nota examen extraordinari.

Les matèries aprovades a la convocatòria d’abril segueixen el mateix criteri dels dos punts anteriors (el dossier d’estiu passar a ser un dossier anual de la matèria)

MÈTODE AVALUATIU 2n BATXILLERAT

El curs està format per 3 trimestres. Hi ha introducció de notes orientatives a meitat de cada trimestre. Al final de cada trimestre hi ha un període d’exàmens: TRIMESTRALS, SEMESTRALS i FINALS. Cada període inclou continguts de trimestres anteriors.

NOTA FINAL TRIMESTRE

80% avaluació continuada + 20% nota examen trimestral*
El 80% es desglossa en: 90% continguts + 10% actitud
L’examen trimestral i semestral és recuperador en cas de tenir el trimestre suspès. En aquest cas la nota màxima serà un 5.
L’examen final és recuperador del tercer trimestre o el curs sencer.
*en cas que l’avaluació continuada estigui aprovada però l’examen trimestral no superi el 3, la nota final de trimestre serà un 4.
En cas que la matèria hagi estat aprovada a l’avaluació extraordinària (juny), la nota FINAL serà un 5.

NOTA FINAL DE CURS

MITJANA DELS TRES TRIMESTRES (80%) + EXAMEN FINAL (20%)
Nota FINAL arrodonida nombre sencer.

Criteris per l’atenció a la diversitat

A batxillerat existeixen els plans individuals (PI), aplicables a l’alumnat amb necessitats específiques derivades de determinats trastorns de l’aprenentatge. Existeixen dos tipus de PI, els aplicables a l’alumnat que pateix TDA/H i els aplicables a l’alumnat amb dislèxia.

Aquells alumnes amb TDA/H disposen d’un temps extra de fins a 30 minuts a l’hora de fer una prova escrita.

Els alumnes amb dislèxia disposen d’un temps extra de fins a 30 minuts a l’hora de fer una prova escrita i avaluació adaptada de l’ortografia.
Aquests criteris d’aplicació dels plans individuals coincideixen amb els aplicables a les proves de selectivitat.

Criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat ( PAT)

El centre ofereix un servei integral i personalitzat per impulsar el talent i fomentar el creixement professional continu reforçat pel departament d’orientació.

S’ofereix tant per als alumnes en curs com per els ex-alumnes, amb l’objectiu d’oferir el serveis de forma integral per creixement personal i professional al llarg de les carreres professionals.

És un servei ampli per al desenvolupament d’una carrera professional, basat en l’anàlisi de les competències personals, l’evolució d’aquestes, i l’adaptació a la realitat del món laboral.

El Pla d’Acció Tutorial de Formació Professional (PAT-CCFF) i batxillerat concreta els objectius i les activitats que ha de dur a terme el professorat dels cicles formatius i batxillerat.

Els procediments a seguir són els següents :

 1. Impulsar la tria de delegats/des, informar-los dels drets i deures dels alumnes i del NOF del centre. Dinamitzar la participació d’aquests en la Junta de Delegats/des, de tal manera que aportin propostes i suggeriments als alumnes representants del Consell Escolar. Cal, també, que els representants del Consell Escolar informin als delegats/des, i aquests, als alumnes de la tutoria de les decisions presses en el Consell Escolar.
 2. Impulsar la participació del grup en les activitats extraescolars i complementàries.
 3. Preparar i presidir les sessions d’avaluació i fer balanç de les actuacions tutorials del trimestre.
 4. Afavorir la cohesió del grup de classe.
 5. Muntar sessions de debat sobre temes significatius per als alumnes, d’acord amb el seu nivell de maduració personal, per afavorir que s’impliquin activament.
 6. Fomentar l’intercanvi d’informació, entre tots els professors implicats, sobre el rendiment i comportament del grup. Reunions d’equip docent.
 7. Incentivar les competències i la cultura emprenedora i innovadora.
 8. Batxillerat: Comunicació constant amb famílies o tutors legals de l’alumnat. Tutories presencials, per telèfon o correu electrònic.
 9.  Batxillerat: Tutories de grup setmanals
 10. Batxillerat: Tutories individualitzades

El/la Cap d’Estudis d’FP i batxillerat durà a terme, al llarg de cada curs acadèmic, reunions periòdiques, amb tots els equips docents de cicles formatius i batxillerat, amb la finalitat de col·laborar, recolzar i orientar a aquests en el desenvolupament de les seves funcions, facilitant la informació i el material que en cada moment sigui necessari.

L’ avaluació del PAT es realitza dins de la memòria anual de centre.

Orientació professional:

Assessorament inicial dels tutors i acompanyament conjunt amb la coordinació del departament d’Escola-Empresa per fer una aproximació efectiva i amb èxit a l’entorn laboral. Consells i eines amb un enfocament altament pràctic que s’adapten a la realitat i al mercat del professional que vol impulsar la seva carrera.

CRITERIS D’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ

Equip directiu i pedagògic
Direcció: Núria Prat
Cap d’estudis de Batxillerat: Marc Massana
Cap d’estudis de Cicles Formatius: Marta Baró
Coordinador pedagògic de Cicles Formatius: Justí Hidalgo
Secretaria pedagògica: Joaquim Puig
Tutors de grup-classe

 • Administració i Finances 1 Arantxa Martínez
 • Administració i Finances 2 Arantxa Martínez
 • Comerç Internacional 1 Imma Garcia
 • Comerç Internacional 2 Alex Beltran
 • Guia, Informació i Assistències Turístiques 1 Sònia Menéndez
 • Guia, Informació i Assistències Turístiques 2 Toni Trigueros
 • Màrqueting i Publicitat 1 Leadership Hèctor Serrano
 • Màrqueting i Publicitat 1 Digital Justí Hidalgo
 • Màrqueting i Publicitat 2 A Cristòbal Poza
 • Màrqueting i Publicitat 2 B Eduard Anglès
 • Transport i Logística 1 Joan Carles Chicharro
 • Transport i Logística 2 Eduard Duran
 • 1r Batxillerat A Elisabet Masdevalls
 • 1r Batxillerat B Josep Mª Garriga
 • 2n Batxillerat A Albert Riudebas
 • 2n Batxillerat B Carme Gomez

Estructura organitzativa del centre

 • L’equip directiu format per la directora, el cap d’estudis de Batxillerat, el cap d’estudis dels cicles formatius i el secretari porta la gestió administrativa i l’estructura del centre i garanteix l’acompliment de l’ideari, línia pedagògica i el projecte educatiu de centre. També gestiona la contractació i formació del professorat.
 • Els òrgans de coordinació i departaments són els encarregats d’ organitzar i desenvolupar les àrees d’ ensenyament que tenen assignades:
 • Coordinació d’Informàtica
 • Coordinació Empresa-escola
 • Coordinació cicles formatius grup tarda.
 • Coordinació d’ Innovació i emprenedoria.
 • Departament de Batxillerat Ciències
 • Departament de Batxillerat Social-HumanístiC
 • Departament d’Administració i gestió
 • Departament de Comerç i Màrqueting
 • Departament d’ Hoteleria i Turisme
 • Departament d’orientació, aquest departament de nova creació té la funció d’impulsar l’orientació acadèmica i professional i potenciar l’emprenedoria de l’alumnat amb el suport de la incubadora d’empreses i amb la col·laboració del departament empresa-escola.
 • Els equips docents i els tutors i tutores són la base sobre la que s’estructura el centre. Són els encarregats de gestionar i impulsar decisions de caràcter pedagògic.
 • Les decisions de gran importància a nivell pedagògic o que tinguin efectes sobre tota la comunitat educativa s’acorden en el si del claustre a proposta de l’equip directiu.

Participació de la comunitat educativa

D’acord amb la definició de la nostra escola, tots els sectors de la comunitat Educativa poden fer arribar les seves propostes per les vies establertes, per tal de millorar el seu funcionament.

A més a més, defensem el funcionament democràtic dins de cada sector de la comunitat escolar , ensenyant i fomentant aquestes actituds dins les classes per facilitar la formació democràtica, participativa i crítica en els nostres alumnes.

Promoció de la convivència

Prat Educació transmet i consolida els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat el respecte i la igualtat alhora que potencia la participació responsable i constructiva de tots els membres de la comunitat educativa.

Inclusió L’acció tutorial anirà dirigida a fomentar les actuacions de participació i de cohesió de grup alhora que es treballarà la tutoria personalitzada i entre iguals.

En el marc de l’objectiu general d’ afavorir i millorar la convivència entre els integrants de tota la comunitat educativa del centre, per millorar la convivència al centre, es planifiquen i porten a terme un seguit d’actuacions:

Activitats de tutoria:

 • Intercanvi d’experiències als equips docents
 • Orientació tant acadèmica com personal a: hores de tutoria, també es realitzen reunions de famílies.

La normativa pel manteniment de la convivència al centre es basa en el NOFC.

Elaboració i actualització de documents de gestió

L’equip directiu és l’encarregat d’elaborar i actualitzar els documents de gestió del centre i/o, en tot cas, de promoure els corresponents òrgans i les diferents comissions per tal de que així ho facin. L’actualització d’aquest projecte educatiu serà un objectiu de millora en l’àmbit organitzatiu del centre.

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

El català: llengua vehicular

El projecte lingüístic del centre ,com a part del PEC- és un document de referència. En aquest sentit, és el marc per a l’organització i la gestió de l’ús i l’ensenyament de la llengua catalana i de l’ensenyament de les altres llengües presents al currículum de l’alumnat del centre, d’acord amb el marc legal vigent. El projecte lingüístic de centre s’ha elaborat sota la responsabilitat de l’ equip directiu i pedagògic del centre.

El català llengua vehicular del centre, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, material didàctic físic i virtual, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, informes i comunicacions. Sempre amb respecte i acceptació de la diversitat de la població.

És el vehicle d’expressió habitual en les reunions del claustre, consell escolar i en els actes en general de la comunitat educativa. Així mateix el català és la llengua normalment emprada en les activitat internes (actes, comunicats, informes,…) i en la relació amb corporacions públiques de Catalunya, institucions i amb les empreses amb les quals es relaciona el centre. També s’utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen.

El centre vetlla perquè l’alumnat a més d’utilitzar amb correcció les llengües catalana i castellana, empri adequadament els recursos bàsics del llenguatge tècnic de cada un dels ensenyaments professionalitzadors.

Context sociolingüístic del centre

El nostre centre està situat al vell mig de l’ Eixample, tot i que donada les famílies de cicles formatius que impartim, venen alumnes de tot el territori català. Tot l’alumnat entén perfectament el català i un 90 % l’ escriu correctament, tot i que un grup important d’alumnes, utilitzen el castellà per la comunicació oral. Pel 10% d’alumnes que porten pot temps al nostre país es lliuren exàmens en castellà

Comunicació externa

A la pàgina web del centre http://prateducacio.com si pot trobar tota la informació que necessita l’alumnat i les seves famílies: documentació, informació sobre els estudis que es fan al centre, característiques, participació en projectes,… La web és en llengua catalana, tot i que pot haver-hi escrits en altres llengües si corresponen a activitats fetes en altres llengües com quan es descriuen projectes d’ indole internacional.

Xarxes de comunitats virtuals El centre potencia l’existència de xarxes de comunitats virtuals amb les quals intervenen tant el professorat (per intercanviar experiències, recursos, formació, …) com l’alumnat (per treballar aspectes relacionats amb el currículum i l’ús i el coneixement de les diverses llengües presents al centre).

Incorporació de les llengües estrangeres

Aquest curs s’ha entrat en el programa experimental de suport a la certificació de coneixements de llengües estrangeres que permet la formació de part del professorat d’anglès del centre en les tècniques de preparació d’exàmens de les Escoles oficials d’idiomes.

Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral de l’alumnat dels cicles formatius. Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, el centre dissenya activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua anglesa en crèdits o mòduls que no són pròpiament de llengua anglesa, en almenys un dels crèdits o mòduls del cicle formatiu.

BATXILLERAT:

A Batxillerat es fa l’anglès amb agrupaments per nivells (“High”, “Intermediate” i “Standard”).

El nombre de grups depèn del nombre d’alumnes de Batxillerat, i els grups són, normalment, d’ entre 15 i 20 alumnes. En tots els grups, la llengua vehicular és l’anglès. Amb els continguts propis del currículum, es treballen les quatre habilitats: listening, speaking, reading i writing.

La metodologia emprada a tots tres grups està adaptada al nivell dels alumnes. Així doncs, els alumnes de nivell més baix tindran més hores dedicades a reforçar la seva base gramatical i els alumnes de més alt nivell dedicaran més hores a la pràctica oral del idioma. S’utilitza el mateix llibre per a cadascun dels grups homogenis. Igualment, els exàmens parcials i trimestrals són els mateixos per a tots els nivells per tal de garantir els mínims establerts en el currículum de batxillerat.

Per tal de donar una atenció especial a la llengua anglesa, el centre ofereix dues assignatures a batxillerat on l’ idioma vehicular és l’anglès.

 • English for Life: L’objectiu de l’assignatura és per una banda reforçar aquells elements més relacionats amb el discurs oral i per l’altra preparar als alumnes per les proves PAU i First Certificate. Per tant, les activitats més treballades són diàlegs, role plays i petites exposicions orals basades en les proves FCE. En quant a preparació PAU, es treballa l’aspecte del Listening o comprensió oral.
 • Entrepreneurship: L’assignatura Entrepreneurship té com objectiu la creació d’un projecte empresarial virtual on l’alumnat té la possibilitat d’experimentar en primera persona les diferents fases del desenvolupament d’una empresa, des de la idea inicial fins a la seva sortida al mercat, passant per seva promoció, finançament, etc. La llengua vehicular a l’aula és l’anglès i el català, els materials a lliurar al professor són en ambdues llengües i la presentació final és en un 50%, en anglès i català.

CICLES FORMATIUS:

 • A Cicles Formatius es fa anglès tècnic específic del cicle, amb agrupaments per nivells, si es considera necessari (“High”, i “Standard”). El nombre de grups depèn del nombre d’alumnes de Batxillerat, i els grups són, normalment, d’ entre 10 i 15 alumnes. En tots els grups, la llengua vehicular és l’anglès. Amb els continguts propis del currículum, es treballen les quatre habilitats: listening, speaking, reading i writing.
 • La metodologia emprada a tots els grups està adaptada al nivell dels alumnes. Així doncs, els alumnes de nivell més baix tindran més hores dedicades a reforçar la seva base gramatical i els alumnes de més alt nivell dedicaran més hores a la pràctica oral del idioma. S’utilitza el mateix llibre per a cadascun dels grups homogenis. Igualment, els exàmens parcials i finals són els mateixos per a tots els nivells per tal de garantir els mínims establerts en el currículum.
 • Les necessitats d’un mercat de treball integrat a la Unió Europea fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental en la inserció laboral dels alumnes dels cicles formatius. D’altra banda, cal donar resposta al compromís amb els objectius educatius sobre l’anglès plantejats per als propers anys per la mateixa Unió Europea.
 • Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, s’han de dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa en almenys un dels mòduls professionals del cicle, a excepció dels mòduls professionals d’anglès o de segona llengua estrangera, d’acord amb els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació establerts en el document d’orientacions de cada cicle formatiu publicat a l’apartat Formació professional del web de la XTEC.
 • El centre educatiu estableix els mòduls professionals i les unitats formatives en què es desenvolupen activitats en llengua anglesa:
  • Administració i finances MP01
  • Comerç Internacional MP09 i MP16
  • Guia, Informació i Assistències Turístiques MP03
  • Màrqueting i Publicitat MP02
  • Transport i Logística MP16

A part d’ aquests mòduls on s’ imparteix una part en anglès, el centre ofereix un mòdul propi en aquest idioma, aprovat per l’ inspecció d’ educació en els CFGS de Comerç Internacional i el CFGS de Transport i Logística:

El mòdul en concret és el de Comunicació i atenció al client: La llengua vehicular és la llengua anglesa. L’objectiu de l’assignatura és la producció escrita i oral marcada pel currículum del cicle. Així doncs, la redacció de documents corporatius (enquiries, complaints, complaint responses, etc) i la interacció oral amb el client, en persona o per telèfon, esdevenen elements principals de l’assignatura.

A 1r curs també s’ imparteix durant el 2n i 3r trimestres una hora a la setmana d’ Emprenedoria: La llengua vehicular és la llengua anglesa. És una assignatura on els alumnes viuen un procés de generació i creació d’idees de negoci. Aquest procés és dirigit d’una forma
dinàmica, on els alumnes en són els constants protagonistes, experimentant de diferents maneres en la majoria de sessions, i sempre amb l’objectiu d’obtenir l’immens valor del treball en equip, el qual és vital per a un projecte conjunt com el que s’acaba creant i presentant davant els companys.

S’ ofereix dins del mòdul 1 a Administració i finances , del mòdul 4 a Màrqueting i Publicitat , del mòdul 5 a Comerç Internacional i del mòdul 8 a Guia, Informació i Assistències Turístiques

Per afavorir el coneixement d’altres llengües estrangeres el centre ha incorporat el francès, el xinès i l’alemany en el cicles que tenen com a mòdul la segona llengua estrangera.

Els alumnes de Cicles Formatiu de Grau Superior tenen la possibilitat de participar en el programa ERASMUS. Els estudiants que trien la beca ERASMUS realitzen una part important de les pràctiques del cicle a l’estranger i practicar l’idioma del país on siguin destinats.

Ús del llenguatge no sexista

El centre procura utilitzar un llenguatge no sexista.
Per aquest motiu els equips docents, el professorat, la direcció, tota la comunitat educativa treballa per superar tota mena d’estereotips i per facilitar l’actitud crítica davant dels continguts de risc que denigren les persones per motius de sexe o que l’associen a imatges tòpiques. En els documents bàsics del centre es tenen en compte els criteris d’utilització d’un llenguatge no sexista.

MECANISMES D’AVALUACIÓ

L’avaluació dels processos del centre té una gran importància en el sistema de gestió integral del centre.
L’objectiu final és l’aplicació de la millora continua basada en el coneixement i anàlisi dels resultats obtinguts que permeti la seva millora i l’assoliment de noves fites Els principals elements de valoració interna són els indicadors de Centre.
El centre disposa de la certificació de qualitat de la ISO9001:2015 obtinguda el darrer curs i hem adaptat tots als procediments del centre d’acord a la nova norma.
I actualment estem procedint a una avaluació del centre per tal d’obtenir el Segell de Qualitat i Innovació atorgat per la UOC.

INDICADORS DE PROGRÉS

Els indicadors de progrés del Projecte Educatiu de Centre es classifiquen en funció dels diferents àmbits a avaluar. Anualment, en cada un dels òrgans competents s’analitzaran els resultats d’aquests indicadors de progrés i es programaran les actuacions dels següents cursos en funció dels mateixos:

Context

Batxillerat

● Índex d’alumnes amb dislèxia a Batxillerat
● Índex d’alumnes amb TDA a Batxillerat

Cicles Formatius

● Índex d’alumnes que accedeixen per la prova d’accés (GFGS)
●Índex d’alumnes que compaginen els estudis amb l’activitat laboral
● Índex de mobilitat de l’alumnat ((baixes + altes d’alumnes )
● Índex de mobilitat del professorat (prof. Incorporat / prof. Centre)
● Índex d’absències de l’alumnat : 1er trimestre (al. Amb més del 75% d’hores d’absència / al. Del centre)
● Índex d’absències de l’alumnat : 2n trimestre (al. Amb més del 75% d’hores d’absència / al. Del centre)
● Índex d’absències de l’alumnat: 3r trimestre (al. Amb més del 75% d’hores d’absència / al. Del centre)
●Índex d’absències del professorat que no generen substitució (dies d’absència / (número de prof.* dies lectius))

Recursos

Batxillerat i Cicles Formatius

● Ràtio alumnes/grup
● Ràtio alumnes/professor

Processos
Batxillerat i Cicles Formatius

● Control de l’assistència dels alumnes
● Control de la puntualitat dels alumnes
● Informació de les absències a les famílies (alumnes menors d’edat)
● Control d’assistència del professorat
● Control de puntualitat del professorat

Resultats

Batxillerat

● Taxes dels alumnes que superen les diferents matèries al final del Batxillerat
● Índex dels alumnes que repeteixen 1r curs a Batxillerat
● Índex dels alumnes que repeteixen 2n curs a Batxillerat
● Taxes dels alumnes que superen les proves d’accés a la universitat (PAU)
●Satisfacció de l’alumnat

Cicles Formatius

● Índex dels alumnes que promocionen de curs
● Índex dels alumnes que finalitzen els seus estudis
●Índex d’abandonament dels estudis
●Satisfacció de l’alumnat

APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC

El PEC te una vigència permanent des del moment de la seva aprovació, sempre que no siguin modificades o revisades pel Consell Escolar.
De forma sistemàtica hi haurà una revisió dels objectius estratègics en acabar cada curs acadèmic on s’estudiaran les propostes presentades per la direcció del centre .

Les propostes de modificacions hauran de ser aprovades per majoria absoluta dels membres del Consell Escolar. Una vegada aprovada una modificació es donarà publicitat suficient, d’aquest canvi, pels mitjans que acostumi a emprar el centre per informar la comunitat educativa.

 

DESCARREGAR PDF