1. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

  • La participació i la coresponsabilitat de la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn amb l’objectiu: aconseguir una actuació compartida i coherent, eficaç i eficient, fonamentada en una cultura dialògica i intercultural, basada en l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i afecte.
  • L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un clima necessari per a la convivència.
  • La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. Un Projecte de Convivència ha de respondre a una necessitat percebuda col·lectivament, ha de ser flexible i ha de ser fruit d’un procés d’aprenentatge dels diferents agents educatius.
  • La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més clares, més properes i més integradores.
  • La millora constant de les actuacions, per tal de donar una resposta ajustada a les necessitats més greus i més urgents i establir els instruments i els indicadors que permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels objectius.

2. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS

  • Crear un clima escolar i de relació entre totes les persones de l’escola que afavoreixi el respecte mutu, el benestar, l’entesa i la voluntat de col·laboració com a base per al treball ben fet, l’aprenentatge i el progrés en l’adquisició de competències.
  • Promoure la coresponsabilitat i implicació de tots els agents de l’escola assumint la pròpia responsabilitat envers les actituds i els fets que ocorren en l’entorn escolar.

Els objectius generals sobre la convivència a l’escola es concreten en aquests objectius específics:

  • Acollir totes les persones que entren a l’escola: alumnat, famílies, professorat, personal de l’escola.
  • Promoure la interrelació i empatia de l’alumnat de les diferents etapes educatives.
  • Prevenir conflictes.
  • Detectar conflictes.
  • Gestionar els conflictes amb voluntat d’entesa i resolució.
  • Formar a cada membre de la comunitat escolar segons el seu rol.

3. PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA A PRAT EDUCACIÓ

3.1 Acollir totes les persones que entren a l’escola: alumnat famílies, professorat, personal de l’escola.

3.1.1 Alumnat nou

  • Entrevistes amb l’alumne/a nou.
   • Objectiu: Conèixer l’alumne i la família per poder establir un bon vincle de confiança i fer un bon acolliment.
   • Descripció: Es fa una entrevista des de la tutoria amb l’alumne/a que entra nou, dies abans de l’inici de curs.
  • Programa Mentoring
   • Objectiu: Ajudar als alumnes a tenir un referent més pròxim en edat dins de l’escola.
   • Descripció: De manera voluntària, alumnes de 2n de Batxillerat assumeixen el rol de mentors i orientadors d’alumnes de 1r de Els mentors ofereixen suport en temes acadèmics i emocionals.

3.1.2 Personal nou

  • Entrevista
   • Objectiu: Donar a conèixer l’ideari i la cultura de l’escola
   • Descripció: Es realitza una entrevista amb la direcció del centre per tal de donar-li la benvinguda i explicar-li el tarannà i l’organització general. Posteriorment es fa el mateix amb la coordinació corresponent, per tal de conèixer els espais on treballarà, els mecanismes més particulars de cada sector i els companys més directes a nivell de Departament o d’etapa i presentar els valors i criteris de convivència del centre. Es fa entrega del dossier de benvinguda. Presentació a tot el personal de l’escola. Conèixer i acollir a la persona que s’incorpora a la comunitat educativa. En el primer Claustre que s’esdevingui després de la seva incorporació es presenta la persona nova. Tot i així, la direcció del centre junt amb la coordinació presenten de forma directa el nou professional als seus companys d’etapa i/o del PAS. Al mateix temps s’envia una notificació a tot el personal informant-los de la nova incorporació.

3.1.3 Famílies noves

  • Reunió de pares i mares
   • Objectiu: Oferir la possibilitat de donar a conèixer l’escola a totes les famílies interessades en la nostra opció educativa.
   • Descripció: S’organitzen trobades de tutors amb famílies, dividides per etapes i grups. En aquestes reunions inicials, direcció, coordinació, els tutors i altres membres del professorat donen a conèixer l’ideari, la metodologia i el projecte educatiu del centre.
  • Canals de comunicació
   • Objectiu: Donar a conèixer a les famílies noves els canals de participació, tant a nivell pedagògic com a nivell institucional i animar-los perquè en formin part de manera activa.
   • Descripció: Durant la primera setmana de curs, alumnat i famílies reben accés a les diferents plataformes que es disposa per a aconseguir una comunicació escola-alumnat fluïda. Aquestes plataformes són: Clickedu, calendari acadèmic Google Calendar i Moodle o aula virtual.

3.2 Promoure la interrelació i empatia de l’alumnat de les diferents etapes educatives.

3.2.1 Programa Mentoring

   • Objectiu: Ajudar als alumnes a tenir un referent més pròxim en edat dins de l’escola.
   • Descripció: De manera voluntària, alumnes de 2n de Batxillerat assumeixen el rol de mentors i orientadors d’alumnes de 1r de Els mentors ofereixen suport en temes acadèmics i emocionals.

3.2.20Mostra de Treballs de Recerca

   • Objectiu: Ajudar als alumnes a tenir un referent enfocat al Treball de
   • Descripció: S’organitza una mostra de treballs de recerca on alumnes de 2n de Batxillerat presenten els seus treballs als alumnes de 1r de Batxillerat. La Mostra consisteix en la presentació dels millors treballs del curs passat i una sessió de preguntes i respostes referides a l’elaboració del TR.

3.3 Prevenir els conflictes

3.3.1 Formació de grups d’alumnes per especialitat i evitant la massificació a l’aula

   • Objectius: Distribuir l’alumnat en aules no massificades i en grups d’itineraris i modalitats similars.
   • Descripció: Cada grup té una aula assignada. Els grups comparteixen modalitat i itineraris. Les aules no estan massificades (25 a les comunes, de 10 a 15 a les de modalitat)

3.3.2 Acció tutorial

   • Objectius: Donar eines a l’alumnat perquè afrontin situacions diverses.
   • Descripció: El tutor/a porta un control exhaustiu de l’estat emocional del seu grup classe, individualment i com a grup. Les trobades tutorials són setmanals, en cas del grup classe i a discreció en cas de reunions individuals. Aquestes converses amb el tutor/a es poden concretar per qualsevol de les dues parts. Les tutories serveixen al tutor/a per conèixer l’estat emocional del seu alumnat i faciliten la prevenció/detecció de qualsevol conflicte.

3.3.3 Educació emocional i en valors

   • Objectius: Millorar la consciència i regulació emocional per a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i afrontar millor els reptes que planteja la vida quotidiana, amb la finalitat d’augmentar el benestar personal i social.
   • Descripció: L’alumnat disposa d’una hora de tutoria grupal a la setmana. El contingut s’elabora tenint en compte la necessitat de l’educació emocional i en valors a l’escola.

3.3.4 Tutoria amb famílies

   • Objectius: Donar informació a les famílies de l’estat emocional del seu fill/filla/tutoritzat i la seva relació amb el grup classe i la resta de l’escola.
   • Descripció: Es realitzen tutories periòdiques amb les famílies (amb o sense la presència de l’alumne/a). Aquestes tutories, apart de servir per comunicar tot l’aspecte acadèmic, són necessàries per a prevenir/detectar qualsevol conflicte a casa que pugui afectar el rendiment o l’estat emocional de l’alumne/a.

3.3.5 Reunió de tutoria i coordinació i alumnat delegat

   • Objectius: Donar protagonisme a l’alumnat i que se sentin escoltats pel Promoure la relació entre alumnes de diferents cursos i el professorat. Detectar possibles conflictes.
   • Descripció: Cada curs es fan dues reunions d’alumnes delegats, els tutors i coordinació. Aquesta reunió la preparen els alumnes delegats durant les sessions de tutoria amb la participació de la classe i l’ajuda dels tutors. En aquesta reunió els delegats transmeten les demandes dels seus companys en relació al funcionament del curs i de la convivència en general.

3.3.6 Servei d’orientació

   • Objectiu: Oferir a l’alumnat una nova eina de comunicació per explicar les seves inquietuds de cara a estudis futurs i buscar les solucions més adequades.
   • Descripció: El serveix d’orientació consisteix a trobar diferents itineraris acadèmics o professionals per aquells alumnes que no tinguin clar el seu futur un cop superat el Batxillerat.

3.3.7 Programa Connecta’t: Jornades de Salut i Benestar

   • Objectiu: Donar a conèixer la informació necessària a tot l’alumnat sobre diferents temes relacionats amb la salut. Capacitar l’alumnat per fer front als problemes que es puguin plantejar en les diferents edats.
   • Descripció: Les Jornades de Salut i Benestar inclouen: taller de nutrició, taller de sexualitat, taula rodona amb professionals de la salut, apps per a la salut. Amb aquestes jornades es pretén fer pedagogia en aspectes clau com la nutrició i la sexualitat a l’adolescència. Són una eina essencial per a la prevenció de trastorns i la detecció de conflictes.

3.3.8 Reunions de seguiment de la Comissió de Convivència

   • Objectiu: Fer el seguiment del projecte de convivència i promoure la seva difusió.
   • Descripció: Aquesta Comissió es reuneix de forma ordinària un cop al trimestre i de forma extraordinària sempre que cal instruir un expedient disciplinari.

3.3.9 Programa connecta’t: Sortides i promoció de la convivència

   • Objectiu: Fomentar les relacions de companyonia i col·laboració
   • Descripció: Dins el programa d’activitats complementàries Connecta’t, es fomenten les activitats grupals que impliquin treball en equip i col·laboració per assolir un objectiu. Activitats específiques de teambuilding: Sortida d’inici de curs – Reptes a Can Putxet. Jornades esportives intercentres. Bicicletada via verda final de curs.

3.3.10 Puntualitat, ordre i neteja

   • Objectiu: Obtenir un bon ambient de treball i per tant, una millor convivència.
   • Descripció: Des de les tutories es vetlla perquè l’alumnat arribi puntual a les classes, vetlli per l’ordre i la neteja dels espais i pel respecte al material i instal·lacions de l’escola.

3.4 Detectar conflictes

Malgrat totes les accions que es puguin prendre per prevenir la violència i millorar la convivència i el clima del centre, cal prendre una sèrie de mesures per tal de poder detectar quan hi ha conflicte i, especialment, quan es tracta de casos d’assetjament on el tipus de violència es manifesta sovint sota la superfície de les relacions observables a l’escola, difícil de veure per part dels adults, però ben coneguda per l’alumnat.

Així doncs, cal prendre una sèrie de mesures que ajudin a poder detectar aquestes formes de maltractament per tal de poder intervenir-hi quan abans millor.

Les principals eines de detecció són:

  • L’observació directa a l’aula.
  • L’acció tutorial i converses amb l’alumnat.
  • Reunió de tutoria i l’alumnat delegat.
  • Enquesta sobre clima escolar, sociograma matèries.
  • Les entrevistes amb famílies.
  • Programes d’interrelació d’edats: Mentoring.

La combinació de totes aquestes mesures i l’observació de les correlacions sembla l’aproximació més adequada.

3.4.1 L’observació directa a l’aula.

   • Objectiu: Detectar qualsevol tipus de situació de malestar, violència, assetjament, en la relació entre els alumnes.
   • Descripció: Els tutors o tutores, els especialistes i tot el personal que treballa amb l’alumnat, són observadors directes de tot allò que passa a l’aula i veuen el tipus de relació que estableix l’alumnat entre ells.

3.4.2 L’acció tutorial i converses amb l’alumnat.

   • Objectiu: Detectar qualsevol tipus de situació de malestar de l’alumnat.
   • Descripció: Des de la tutoria es plantegen activitats d’educació emocional, cercles de diàleg i assemblees on es crea un ambient adequat perquè els alumnes puguin posar de manifest els seus sentiments, situacions de malestar pròpies o També es fan entrevistes individuals amb l’alumnat per tal de saber com està vivint la relació que estableix amb els altres, si sent que té amics o no, si hi ha algú que el fa sentir malament i s’intenta cercar solucions al seu problema.

3.4.3 Reunió de tutoria i alumnat delegat

   • Objectiu: Detectar qualsevol tipus de malestar de l’alumnat.
   • Descripció: l’alumnat delegat es reuneix amb els seus tutors/es i/o amb la coordinació corresponent dues vegades al llarg del curs amb l’objectiu de transmetre als adults els acords i propostes de millora decidits en assemblea de classe, i posar de manifest situacions de mala convivència que succeeixen a l’escola.

3.4.4 Enquesta sobre curs escolar

   • Objectiu: Detectar el clima escolar de la classe i el grau de satisfacció de cada alumne dins de l’escola, així com detectar també si hi ha algun alumne en situació especial de vulnerabilitat.
   • Descripció: Es fan enquestes sobre el curs escolar anualment.

3.4.5 Entrevistes individuals amb famílies

   • Objectiu: Parlar amb la família per tal de intercanviar informació sobre la visió que es té del seu/vafill/a en referència a la relació que estableix amb els altres.
   • Descripció: La família constitueix una part fonamental en el procés de detecció i intervenció quan els alumnes tenen dificultats per a conviure amb els altres. A part de les reunions de famílies informatives i formatives que s’organitzen a la mateixa escola, es fan reunions individuals en els que les famílies exposen les dificultats que veuen en el seu fill, i –fins i tot- si són testimonis d’altres coses que han vist fora de l’escola i la tutoria explica com veu el seu fill/a en relació amb els altres.

3.4.6 Programes d’interrelació d’edats: Mentoring

   • Objectiu: Possibilitar espais en els que els alumnes que es puguin sentir malament puguin donar-ho a conèixer no directament a l’adult.
   • Descripció: La descripció d’aquests programes es troba en els punts anteriors.

3.5 Gestionar conflictes amb voluntat d’entesa i resolució.

Hem parlat fins ara de prevenir els conflictes, però només pel simple fet de conviure, el conflicte sovint és inevitable. Sempre que hi ha una discrepància entre dos o més interessos simultanis, fàcilment es pot arribar a un estat de tensió que pot ser responsable d’un estat d’ansietat o de comportaments impulsius i/o violents que són els que hem d’evitar i per tant caldrà definir unes actuacions, en el benentès que aquestes actuacions no poden ser iguals segons l’edat que tractem.

El suport de la família és fonamental per a la gestió de conflictes.

Per un costat, a les entrevistes amb cada família s’intenta que coneguin la conducta i reaccions dels seus fills. Això ha de possibilitar un treball conjunt família-escola quan cal intervenir en problemes concrets. El fet de realitzar també reunions de famílies pot millorar la comunicació entre les mateixes famílies i entre els mestres i les famílies en situacions difícils.

A les reunions de famílies, es fa esment de temes relatius a les dinàmiques de grups i la convivència, tot posant l’accent en aquells aspectes de prevenció de conflictes dels quals cal tenir cura des de casa.

És imprescindible la col·laboració estreta entre família i escola tot i que el lideratge de la gestió dels conflictes entre els alumnes sigui competència de l’escola. Les famílies de cadascun dels alumnes implicats han d’ajudar a què això es faci de la millor manera possible.

Cada família coneix el seu fill o filla i, en el cas de detectar un conflicte continuat en el temps, o de detectar-lo en referència a altres alumnes, és molt important que en parlin.

En horari escolar aquestes són les actuacions que es realitzen:

  • Recollir informació dels fets per tal de contrastar els diferents punts de vista de les persones implicades.
  • Recollir i centralitzar la informació des de la tutoria.
  • Crear un espai i ambient de diàleg per tal de resoldre de forma assertiva els conflictes a un acord.
  • Informar a les famílies afectades i que aquestes aportin el seu punt de
  • Aplicar les mesures reparadores més adequades a cada situació.
  • Informar a la comissió de Convivència.
  • Segons el tipus i gravetat del conflicte s’informe el Consell Escolar.
  • Segons el tipus i gravetat del conflicte es sol·licita la intervenció d’agents externs.

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols