NORMATIVA DEL CENTRE

Justificació de faltes

El professor té l’ obligatorietat de passar llista a l’inici de cada classe.

L’assistència a les classes és OBLIGATÒRIA. Ara bé, si els alumnes no poden assistir a classe per un motiu plenament justificat seguiran el següent procediment:

 1. Si és una absència prevista amb antelació, comunicar-ho personalment al tutor i professors afectats
 2. Mostrar el justificant oficial al professor/a afectats
 3. L’alumne ha de lliurar el justificant oficial al tutor/a del curs

Aquest document (justificant oficial) s’ha de lliurar al tutor/a del curs en el màxim d’una setmana.

L’alumnat que ha faltat s’ha de responsabilitzar de recuperar la feina feta durant l’absència i interessar-se per la informació donada a les classes (dates d’exàmens, de lliurament de treballs,…).

La justificació de les faltes s’ha de fer en el mateix dia de l’absència.

Si són més de 2 dies d’absència el justificant mèdic és obligatori. No s’admetrà com a justificada l’absència a classe per tal de preparar un examen o prova.

S’ha de portar justificant en cas de retard com ara: tren, bus, etc. per accedir a classe.

En cas de faltar a un EXAMEN PARCIAL:

 • AMB justificant mèdic o document segellat: ítem no avaluat (no es té en compte a l’hora de calcular la nota final de l’avaluació continuada, un 80% del trimestre). En cas que es torni a faltar a un parcial, es realitzarà l’examen fora de l’horari lectiu (dimarts o dijous de 16 a 18)
 • SENSE justificant mèdic : la nota de l’ítem avaluatiu corresponent serà 0

En cas de VAGA, els pares de l’alumne han d’avisar 24h abans de la vaga i presentar justificant. Si no es compleixen els requisits, significarà una falta d’assistència per part de l’alumne.

No presentar-se a un examen trimestral o final obligatori es considerarà falta injustificada, i per tant subjecte a la sanció corresponent.

Puntualitat

La puntualitat a totes les classes és essencial per al seu bon desenvolupament. Per tant, no es permetrà l’entrada a l’aula un cop el professor hagi tancat la porta del’aula. La falta de compareixença a causa del retard d’un alumne es comptabilitzarà com a falta d’assistència en aquella classe en concret.

Control d’assistència

L’assistència de l’alumnat és la condició indispensable per tenir dret a l’avaluació contínua. En el cas de no assistir com a mínim a un 80% de les hores lectives d’una matèria, l’alumne/a perdrà el dret a la convocatòria ordinària i només tindrà dret a presentar-se al examen trimestral, optant a una nota no superior a 5.

Normativa referent als exàmens o proves avaluatives

La permanència obligada a l’aula és de 20 minuts. Un cop lliurat l’examen, l’alumne haurà de sortir de l’aula.

Els alumnes amb P.I. tenen dret a 30 minuts més en exàmens trimestrals i finals i 10 minuts més en exàmens parcials.

NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Per tal d’aconseguir un bon funcionament del centre i respectar companys i professors, tots hem de mirar d’acomplir un seguit de normes:

 • Respectar les normes específiques del funcionament del centre, en particular les que afecten la convivència acadèmica i el desenvolupament normal de les classes.
 • Tractar amb respecte el professorat, personal no docent del centre i companys.
 • Assistir regularment i puntual a les classes i activitats acadèmiques i realitzar les tasques encomanades per l’equip de professors.
 • Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys.
 • El fet que hi hagi un examen o el lliurament d’un treball no eximeix de l’obligatorietat d’assistir a les altres classes del día.
 • Les activitats formatives que es realitzen fora de l’escola són obligatòries.
 • La comunicació, en cas de discrepàncies en relació a l’aplicació del projecte docent del centre, ha de ser directament, i en primer lloc amb el professor/a després s’informarà el/la tutor/a, i aquest, si és el cas, ho transmetrà a l’equip directiu del centre
 • No utilitzar el telèfon mòbil per respecte a professors i companys/es.
 • No està permesa la captura, emmagatzematge o difusió per mitjans analògics o digitals, de dades de caràcter personal, inclosa la imatge i veu de membres de la comunitat educativa.
 • No fumar a cap de les instal·lacions del recinte escolar, incloent el pati.
 • No abandonar l’aula durant el desenvolupament de classe sense motiu justificat
 • Respectar , utilitzar correctament l’equipament i les instal·lacions del centre.
 • Per tal de mantenir el centre net l’alumnat no podrà beure a classe ni tenir l’ampolla d’aigua damunt la taula. Tampoc es pot menjar cap tipus d’aliment, com pipes i xiclets.
 • No es llançaran papers ni deixalles al terra i es faran servir les papereres.
 • Com a norma de respecte, cal tenir cura de l’aspecte i higiene personal. No es permet la utilització de gorres ni barrets a l’aula.
 • L’escola no es fa càrrec de pèrdues o robatoris d’objectes deixats a l’aula.

ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS A L’ESCOLA

 • L’escola és un espai lliure de mòbils. No es permet la seva utilització a les instal·lacions de l’escola.
 • L’ús del telèfon mòbil a l’aula només és permès sota la supervisió del professor de la matèria en qüestió. L’ús indegut serà sancionat i es procedirà a la confiscació de l’aparell.
 • El no compliment de les normes anteriorment descrites provocarà la confiscació de l’aparell. El període de confiscació variarà segons el nombre de reincidències. Un matí (fins a les 15 hores), un dia (fins a les 15 hores del dia següent) o una setmana (fins divendres a les 15 hores)

NORMATIVA DE LES AULES INFORMÀTIQUES

 • Tots els dispositius i la infraestructura que el Prat Educació posa a disposició dels membres de la comunitat educativa són d’ús exclusivament acadèmic i, per tant, s’han d’utilitzar seguint estrictament els criteris que disposi el professorat en cada cas. Queda explícitament prohibit descarregar arxius de música, programari, pel·lícules o altre contingut sense la autorització prèvia d’un docent
 • No es permet l’accés a xarxes socials ni a programes de missatgeria o similars durant l’horari lectiu
 • No es permet l’ús de l’equipament del centre per fotografiar, ni gravar en vídeo, ni tan sols la veu de cap persona del centre si no és part d’una activitat de formació i/o es requereix expressament per part d’un docent
 • L’alumnat no podran reclamar dret a la intimitat en l’ús de l’equipament del Conseqüentment, a requeriment de qualsevol membre del personal del centre, estarà obligat a mostrar immediatament quin ús n’està fent.
 • Els equips no s’han de moure de la seva ubicació sense autorització expressa del professorat i del Dept. d’Informàtica. Hi ha equipament mòbil i és preferible sol·licitar reserva d’aquest, no pas moure el de les aules.
 • Tot usuari de la connexió a Internet posada a disposició per part del centre serà responsable de l’ús que en faci. Es registrarà tot el trànsit de dades i es perseguirà qualsevol activitat il·legal, que infringeixi els drets de qualsevol membre de la comunitat educativa, o que pugui atemptar contra la moral, ser considerada irrespectuosa o ofensiva.
 • Malgrat l’esperit del punt anterior, de vetllar per oferir una connexió a Internet neta i una xarxa segura, el centre no es farà responsable de cap atac o robatori de dades personals que es pugui produir a través de la mateixa. Per tant es recomana no fer servir aquesta connexió per accedir a serveis especialment sensibles (com banca online o qualsevol altre que requereixi la transmissió de dades personals protegides).
 • És obligatori apagar l’equip un cop s’hagi acabat d’utilitzar.
 • No està permès manipular (treure/canviar) els ratolins, teclats, monitors, etc. d’un equip a un altre
 • No és permès instal·lar programari “no docent” sense el consentiment del professor.
 • Els ordinadors només seran utilitzats per dur a terme les tasques encomanades pel professor.
 • Si es detecta alguna avaria o incidència en una màquina s’ha d’informar al professor que estigui present en l’aula per tal que pugui fer un full d’incidència d’avaries.
 • Cada alumne tindrà una màquina de treball assignada pel seu tutor i a no ser que no funcioni no es podrà canviar
 • Les credencials d’usuari (nom d’usuari i contrasenya) són personals. Qualsevol incidència que es detecti amb un codi d’usuari específic serà responsabilitat d’aquella persona que tingui assignat l’esmentat codi d’usuari.
 • Els alumnes que vulguin fer ús dels seus propis ordinadors portàtils sols podran connectar-se a la xarxa del centre mitjançant els accessos WIFI

SANCIONS

 • En cas d’utilitzar el mòbil sense permís, s’entregarà al cap d’estudis de El període de confiscació variarà segons el nombre de reincidències. Un matí (fins a les 15 hores), un dia (fins a les 15 hores del dia següent) o una setmana (fins divendres a les 15 hores)
 • Qualsevol falta incidirà negativament en l’ítem avaluatiu d’actitud (una falta, màxim un 4 d’actitud. Dues faltes, 1 d’actitud).
 • En cas de ser expulsat de classe, l’alumne NO pot sortir del centre. Romandrà a la biblioteca i haurà de lliurar la feina que el professor consideri necessària aquell mateix dia.
 • En cas que existeixin faltes d’assistència no justificades, la nota d’actitud no podrà ser superior a 1. En el cas de no assistir com a mínim a un 80% de les hores lectives d’una matèria, l’alumne/a perdrà el dret a la convocatòria ordinària i només tindrà dret a presentar-se al examen trimestral, optant a una nota no superior a 5
 • En cas de reiteració de faltes, es procedirà a l’expulsió de l’alumne, el qual haurà de romandre a la biblioteca del centre durant un dia lectiu. Tota activitat avaluativa que es realitzi en el període de sanció es considerarà suspesa
 • En cas d’expulsió per segon cop, el període de no assistència serà ampliat a tres dies.

COMUNICACIÓ I EXECUCIÓ DE SANCIONS

 • En cas de primera sanció o sanció lleu: El tutor procedirà a fer arribar una carta de sanció a la família o tutor legal de l’alumne. Aquest document haurà de ser retornat amb la signatura dels esmentats anteriorment
 • En cas de reiteració o sanció greu: El tutor procedirà a fer arribar una carta de sanció a la família o tutor legal de l’alumne, el qual haurà d’assistir a una tutoria amb el cap d’estudis de Batxillerat i, si s’escau, amb Direcció.

 

DESCARREGAR PDF