Estratègia Digital de Centre
2022-2026

Què és l’Estratègia Digital de Centre?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les actuacions digitals que es duen a terme en un centre, i les que es realitzaran al llarg dels propers anys, per tal d’aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu i té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC).

Què és l’Estratègia Digital de Centre?

Fases de l’Estratègia Digital de Centre

A Prat Educació, l’elaboració de l’EDC ha estat liderada per la Comissió Digital, un equip format per professors i membres de l’equip directiu, i ha comptat amb la participació de tot l’equip docent. Des de la Comissió Digital s’ha realitzat un procés per avaluar l’ús actual d’eines digitals al centre que ha servit per identificar punts forts, aspectes a millorar i nous reptes en relació a la inclusió de la tecnologia a l’aula.

Fases de l’Estratègia Digital de Centre

Objectius 2023-2026

El document, elaborat al llarg del curs 2022-2023, planteja els següents objectius de millora per al trienni 2023-2026:

  • OBJECTIU 1: Millorar la competència digital docent dels professionals del centre.

  • OBJECTIU 2: Assegurar la competència digital de tot l’alumnat.

  • OBJECTIU 3: Intensificar l’ús de les tecnologies digitals en els processos d’aprenentatge.

  • OBJECTIU 4: Promoure la innovació educativa a través de les tecnologies digitals.

  • OBJECTIU 5: Promoure l’ús de tecnologies en línia amb les tendències del mercat de treball.

  • OBJECTIU 6: Gestionar i coordinar l’equip humà.

Objectius 2023-2026

Ús de tecnologies en línea amb el mercat de treball

El diagnòstic dut a terme al centre ha posat de manifest la necessitat d’intensificar l’ús de tecnologies presents en el mercat de treball actual. Les iniciatives dutes a terme els últims cursos han tingut resultats molt satisfactoris que s’han materialitzat amb l’obtenció, per part de l’alumnat, de certificacions d’organitzacions externes (Google Ads, Amadeus, ACTIC, etc.). El pla d’acció per al següent trienni és el següent:

digital-prat