CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La Llei d’Educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, estableix que “Els centres, en el marc del que estableix el títol I i, d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives.

En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les famílies”.

Els sotasignats, Núria Prat i Clarós, directora de Prat Educació de Barcelona, i el pare/mare/tutor de l’alumne/a: ………………………………………………………………………………………………………….. (nom) i l’alumne/a, conscients que l’educació de l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, signem aquesta carta, que comporta els compromisos següents:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE:

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a.
 4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre, així com els acords presos al Consell Escolar del centre pels alumnes de cicles formatius de grau superior.
 5. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i dels resultats de les avaluacions.
 6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a.
 7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
 8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, seguint el control d’absentisme de centre i també i del protocol d’absentisme del Consorci d’Educació de
  Barcelona, així com qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 10. Revisar conjuntament amb la família el compliment i el contingut d’aquests compromisos quan sigui necessari.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA I ALUMNE/A:

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip directiu.
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i afavorir l’aplicació del projecte educatiu del centre.
 3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre: NOFC I en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
  classes: Normativa i sancions i el Projecte de convivència.
 4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi, i també perquè faci les tasques encomanades pel professorat, ajudant-lo a organitzar el temps d’estudi i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 6. Facilitar al centre informació actualitzada pel que fa a telèfons de contacte i adreces electròniques.
 7. Estar localitzable per tal d’atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 8. Ensenyar el fill o filla a responsabilitzar-se dels deus actes: dins del recinte escolar, durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries, fora del recinte escolar, quan afectin altres alumnes o membres de la comunitat educativa i repercuteixin negativament en la convivència del centre ( per exemple, un ús inadequat de les xarxes socials, del coreu electrònic..)
 9. Garantir l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques del fill/a.
 10. Adreçar-se directament al centre o als seus òrgans de govern per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.
 11. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 12. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 13. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.

 

 

DESCARREGAR PDF