Benvinguda

Núria Prat Clarós
Núria Prat Clarós,
Directora de Prat Educació

Desde Prat Educació queremos daros la bienvenida a una institución educativa situada en medio de la ciudad de Barcelona. De inspiración humanista, catalana, aconfesional y orientada a Europa, la escuela tiene como principal objetivo potenciar el talento de su alumnado mediante un seguimiento personalizado por parte de nuestro profesorado. Como centro educativo, disponemos de una amplia oferta formativa post obligatoria en Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior</strong >. Nuestro modelo educativo se fundamenta en un modelo educativo propio con más de 95 años de historia en constante evolución, de acuerdo con las necesidades de nuestro entorno socioeconómico. Para Prat Educació, son elementos esenciales de nuestro modelo pedagógico la evaluación continuada y la tutoría individualizada que ubican al alumno en el centro de nuestra actividad docente. De este modo, tenemos como objetivo que el alumno consiga la adquisición de aquellos conocimientos que le permitan afrontar con éxito todos los retos de futuro que se proponga. < span style=”color: #000000;”>En definitiva, como profesionales docentes, el alumnado es nuestra mejor oportunidad para seguir trabajando en lo que sabemos hacer: la formación de personas desde una perspectiva humana y académica que, como institución desde 1925, es nuestra razón de ser. Os animamos a conocer mejor todo lo que Prat Educació os puede ofrecer navegando por nuestra web.

Et proposem

Centre situat al bell mig de la ciutat de Barcelona
El nostre principal objectiu és potenciar el talent de l’alumnat
Àmplia oferta formativa en Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior
Model pedagògic amb avaluació continuada i tutoria individualitzada

La nostra manera de fer

La finalitat de Prat Educació, com a centre educatiu, és aprofundir en la gestió del talent del nostre alumnat, acompanyant-lo en el seu procés d’aprenentatge com a persona i com a ciutadà de ple dret, des d’una perspectiva humana i acadèmica.

Som fidels a un projecte pedagògic des de l’origen però sempre en constant evolució d’acord amb les necessitats canviants del nostre entorn. Dotar al nostre alumnat d’una consciència moral, responsable i amb un esperit de treball sòlid és el nostre principal objectiu.

Un esperit que permeti als nostres alumnes afrontar els reptes de futur, tot assolint un grau d’integració professional i social d’acord amb les perspectives individuals de cadascun d’ells.

A Prat Educació tenim el propòsit de consolidar-nos com a centre d’excel·lència, amb vocació internacional en la formació integral post obligatòria, incidint en la necessitat de seguir impulsant el marc de col·laboració imprescindible entre l’àmbit educatiu i el nostre entorn socioeconòmic.

Per a Prat Educació és primordial que l’alumnat assumeixi com a propis uns valors amb els quals el nostre centre sempre ha estat compromès i que considera essencials per a la convivència del nostre país.

 1. La democràcia, element transmissor i de consolidació de la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
 2. El laïcisme educatiu des del respecte a la llibertat de consciència i de creença de tot alumne.
 3. L’humanisme com una concepció més àmplia de l’educació que afavoreix una formació integral de l’alumnat tant en la seva dimensió personal, com professional o social.
 4. El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país com a factor indispensable d’integració i de cohesió social.

Prat Educació, com a actor del Sistema Educatiu Català basa la seva acció docent en els principis específics reconeguts a la Llei d’Educació de Catalunya. A més, es regeix també per altres que determinen el seu propi model educatiu:

 1. L’alumne s’ubica en el centre de l’activitat docent de la nostra institució.
 2. La flexibilitat organitzativa com a instrument per adequar-se a les necessitats canviants de la societat i a les demandes dels nostres alumnes.
 3. L’exercici efectiu de la nostra autonomia en qualitat de centre educatiu privat integrat al Sistema Educatiu Català, i per tant com a expressió de la capacitat d’autoorganització, definició i actualització del nostre model educatiu.
 4. La participació de tota la comunitat educativa en la superació de nous reptes acadèmics i socials.
 5. La promoció del reconeixement social i professional del professorat com a actors imprescindibles per configurar i fer possible el projecte docent.
 6. El compromís de les famílies per estimular el procés educatiu.

La Direcció de la Fundació Prat i de Prat Educació és conscient que la Qualitat és un fet diferenciador i proporciona una millor possibilitat de sobreviure en el nostre mercat competitiu. Per aquest motiu, declara i transmet els següents principis rectors de totes les nostres activitats:

 • La millora permanent i el foment de l’emprenedoria a les nostres activitats.
 • La promoció dels idiomes per assolir la internacionalització del nostre alumnat.
 • La prestació de bons serveis de formació al nostre alumnat com a garantia de la nostra continuïtat com a centre.

Acceptem i assolim els Principis de Gestió de la Norma ISO 9001com a principis rectors de la Gestió de la Qualitat de la nostra organització. Entre ells, ressaltem:

 1. Orientar i assessorar, de manera personalitzada, l’alumne/a a través de l’acció tutorial permanent.
 2. Motivar a la participació al nostre personal docent, per tal d’aprofitar la seva formació i experiència, amb l’objectiu de la millora contínua de l’organització.
 3. Interactivitat i col·laboració entre el món professional i el món educatiu per adequar les nostres activitats a les demandes de la societat.
 4. Aplicar la millora continuada, la innovació i l’esperit emprenedor en el nostre servei educatiu.

L’Organització es compromet al compliment de tots els requisits legals i reglamentaris, així com a superar les expectatives de l’alumnat i la comunitat educativa, en general.

Tots som conscients que desenvolupem les nostres activitats amb un objectiu: obtenir el màxim rendiment i la màxima satisfacció per a totes les parts implicades.

Emprenedoria i Innovació

A Prat Educació entenem que l’esperit emprenedor és bàsic al segle XXI. Per aquest motiu des de la nostra oferta formativa treballem les competències emprenedores i d’innovació següents, també marcades en gran part per Barcelona Activa i The Partnership for XXI Century Skills.

Conèixer-se i valorar-se de manera positiva, apostar per les capacitats i aptituds pròpies, confiar en les possibilitats d’un mateix.

Saber treballar amb els altres, respectar les responsabilitats de cada un i saber compartir èxits i fracassos, valorant el mèrit dels companys.

Funcionar sense necessitat de supervisió, prendre decisions, valorar les diverses possibilitats i saber escollir entre elles.

Saber planificar les accions necessàries per a arribar a l’objectiu, distribuir funcions per millorar l’eficàcia del conjunt i acceptar responsabilitats. Tenir suficient autonomia per a triar una opció entre les disponibles.

Tenir idees, imaginar projectes i possibilitats, saber analitzar situacions, investigar i estar disposat a fer sacrificis per aconseguir l’objectiu proposat.

Mostrar constància i perseverança en les accions que s’inicien.

Predisposició a actuar amb decisió davant de situacions compromeses, desig de superació contínua.

Model educatiu

Prat Educació se rige por un modelo educativo propio con 95 años de historia y 45 años de experiencia en la Formación Profesional que fundamenta su actividad docente en la gestión del talento de su alumnado a partir de un seguimiento personalizado de su crecimiento personal y formativo por parte de la figura cercana del tutor o tutora</ strong>responsable. Una experiencia que ha permitido crear a lo largo de los años un modelo educativo propio adaptado específicamente a este ámbito fundamental de nuestro sistema formativo. Nuestro modelo educativo tiene por finalidad garantizar que nuestros alumnos, más allá de adquirir los conocimientos</ strong> que le deben permitir afrontar con éxito los retos de futuro que como persona se proponga, asuma unos valores y unas capacidades que por Prat E ducación siempre han sido rasgos diferenciales propios como:

 • L’esperit d’emprenedoria.
 • La voluntat i el reconeixement de la necessitat de millora contínua.
 • La capacitat d’autoconeixement i de superació des de la promoció de l’autoestima i la maduració integral de la persona.
 • L’adquisició d’un esperit crític des del coneixement i l’anàlisi de la realitat.
 • La capacitat d’adaptabilitat al canvi i el reconeixement de la necessitat d’una formació contínua al llarg del temps.
 • Una vocació europeista i profundament democràtica com a foment d’una visió àmplia del nostre àmbit ordinari de mobilitat i d’interacció laboral i cultural en l’actual món globalitzat.
 • Una formació participativa, flexible i interactiva.
 • Una orientació acadèmica i professional personalitzada amb la finalitat d’identificar una carrera professional d’acord amb les perspectives de cada alumne.
 • El permanent contacte amb el nostre entorn socioeconòmic i el teixit empresarial i social que el constitueix.
 • Una vocació europeista i, en conseqüència, d’assumpció que el marc d’interacció ordinari a nivell laboral i cultural és Europa.
 • L’estímul de l’esperit d’emprenedoria i de la formació continuada durant la vida professional.
 • El foment d’una consciència responsable d’estudi i de treball com elements essencials per assolir els objectius acadèmics i laborals desitjats.
 • La ubicació de l’alumne/a en el centre de l’activitat docent de la nostra institució.
 • Un professorat amb una clara vocació docent i una contrastada experiència en l’àmbit de l’educació.
 • L’assumpció conjunta del compromís formatiu i de responsabilitat compartida entre alumne/a, família i escola.
 • Tutories de grup setmanals, entrevistes periòdiques de seguiment amb els pares o tutors responsables i aula d’estudi de reforç voluntària.
 • Un sistema pioner a Catalunya d’avaluació contínua i de caràcter global.
 • La limitació del nombre d’alumnes per aula i la promoció de grups reduïts en diverses matèries a fi de facilitar-ne un procés formatiu de caràcter participatiu i interactiu.
 • Una ferma aposta per l’anglès mitjançant un nombre d’hores de docència superiors als requerits per l’Administració educativa, proves de nivell i constitució de grups diferents segons el grau de coneixements per tal d’assegurar-ne un millor aprenentatge.
 • Conferències sectorials, activitats formatives complementàries i extraescolars com a instruments habituals d’aprenentatge i foment de la solidaritat i la cohesió de grup.
 • Adaptar-se a les demandes del nostre entorn socioecòmic tot incorporant aquells continguts i instruments més reclamats pel mercat laboral.
 • Situar la innovació pedagògica com element central i definidor del nostre projecte educatiu.
 • Tenir un professorat amb una àmplia experiència docent, en permanent formació i a la vegada vinculat als àmbits econòmics de les matèries que imparteix.
 • Realitzar una ferma aposta per la llengua anglesa i altres idiomes requerits pel mercat i impulsar els intercanvis formatius i d’integració laboral a nivell europeu amb la garantia de ser un actor reconegut formalment a nivell europeu.
 • Disposar d’un departament escola/empresa destinat a vetllar pels alumnes de pràctiques i promoure seva futura inserció laboral.
 • Oferir pràctiques formatives en empreses reconegudes de cada sector formatiu gràcies a l’àmplia xarxa d’organitzacions empresarials col·laboradores.
 • Possibilitar compaginar aula i entorn laboral mitjançant la formació en dual.
 • Integrar les conferències impartides per experts professionals i les sortides sectorials com elements imprescindibles per complementar la formació de tot alumne.

Instal·lacions

El centre

Cicles Formatius

Batxillerat

Col·laboradors

Generalitat
UE
logo-actic
FP DUAL
Grado Superior Online
TRAMS
netinvet
Erasmus+