Avui us fem un breu resum de l’Estudi “L’Activitat Turística a la ciutat de Barcelona 2016”  realitzat mitjançant entrevistes personals a més de 6000 turistes de 15 anys i més que han pernoctat entre 1 i 28 nits a Barcelona en els mesos de febrer a desembre de 2016 en qualsevol tipus d’allotjament.

Els resultats indiquen que un 85,9% resideixen fora d’Espanya, sent principalment de la UE, un 3,2% representen turisme nacional i només un 1% viu a Catalunya. El perfil sociodemogràfic indica una edat mitjana de 36,1 anys i el sexe dels enquestats es ditribueix en un 62,1% homes i un 37,9% dones.

Tenint en compte la situació laboral i el nivell d’estudis del sustentador principal el 75,5% dels turistes tenen estudis universitaris i el 71,9% treballa per compte d’altri.

Si ens fixem en l’allotjament, el 50,6% dels turistes es van allotjar en un hotel, amb un perfil centrat en viatges per motius professionals, amb una procedència més llunyana i amb edats de més de 35 anys.

El 19,5% dels turistes es van allotjar en un apartament turístic, més usat pels turistes que han vingut per motius d’oci, residents a la UE i d’entre 25 i 34 anys.

Les formes menys populars d’allotjament són la casa d’amics o familiar, amb un 14,9% i utilitzat sobretot per viatges per motius personals i de residents a l’estat espanyol o Amèrica central i del sud, o l’allotjament en albergs o hostels amb un 11,6% usats per a joves de 18 a 24 anys.

Sembla que es confirma una tendència a l’alça en la despesa realitzada per visitar Barcelona amb les dades que es disposa del 2015 i 2016. El preu del viatge se situa en 338,8€, l’allotjament per persona i dia en 60,7€ i el paquet turístic (entre els que han planificat totalment amb tour operador) en 1.129,0€.

La despesa total per persona a la ciutat durant l’estada és de 354,3 euros. Aquest import es reparteix en 159,7€ per menjar i beguda, 85,4€ en compres, 53,7€ en entreteniment, oci i cultura, 39,5€ en transport intern i 16,0€ en altres conceptes.

Les Rambles (67,3%), la plaça de Catalunya (50,3%), la Sagrada Família (49,6%), el barri Gòtic (43,6%), la Catedral (39,9%) i el Passeig de Gràcia (39,4%) són els indrets més visitats pels turistes de Barcelona.

Els aspectes millor valorats de la ciutat són l’arquitectura i la cultura amb valoracions properes a l’excel·lent en una escala de 0 a 10. La valoració global de la ciutat obté un 8,7 en aquesta escala. L’aspecte pitjor valorat és el nivell de soroll, amb una valoració de 7,0 dins l’escala de 0 a 10.

El producte turístic més utilitzats són les oficines d’informació turística (13,8%), l’ús del bus turístic (10,6%), la web de Barcelona Turisme obté un 4,5% i la Barcelona Card – City Card un 1,7%.