Seguint les indicacions del Departament d’Educació, us fem a mans del Pla d’obertura per al curs acadèmic 2021/2022 aprovat pel Consell Escolar el dia 19 de d’octubre de 2021.
 
L’objectiu d’aquest pla és establir les bases perquè el curs 2021/2022 es desenvolupi amb les màximes garanties, donant continuïtat a l’aprenentatge, sempre aplicant les mesures sanitàries de prevenció i protecció front a la Covid-19.
 
La vigència d’aquest pla serà de tot el curs escolar i serà fàcilment adaptable en funció del context epidemiològic.

Pla d’obertura del centre

Curs 2021/2022

PRAT 08013767

1. Balanç del curs 2020/2021

Durant el curs 2020/2021 el nostre centre s’ha organitzat per tal de garantir el dret a l’educació de tots els nostre alumnes mitjançant l’aplicació dels dos grans pilars per fer front a la pandèmia de la Covid-19: les mesures de protecció i la traçabilitat dels grups estables.

Gràcies a la dedicació de tota la comunitat educativa del nostre centre el curs 2020/2021 s’ha pogut desenvolupar de forma totalment segura per mitjà de l’aplicació dels protocols
establerts pel Departament de Salut i el Departament d’Educació a través de la coordinació entre el Gestor Covid de l’escola i la Referent Escolar Covid del CAP de Roger de Flor.

El curs 2020/2021 al nostre centre va començar amb un 100% de presencialitat, fet que només es va veure alterat entre els mesos de novembre de 2020 a abril de 2021 en que es va imposar la semipresencialitat a totes les escoles de Catalunya i que al nostre centre vam implementar mitjançant un model híbrid en que els alumnes de cada grup classe assistien de forma presencial quatre dies a la setmana i un de forma telemàtica.

Gràcies a totes aquestes mesures i accions encaminades a l’autoprotecció i a la prevenció envers la Covid-19, el balanç final de l’impacte que ha tingut la Covid-19 a la nostra escola ha estat molt positiu, ja que dels 11 grups de convivència estables i 253 alumnes que s’han hagut de confinar durant tot el curs escolar 2020/2021 com a resultat de la presència d’un positiu dins de l’aula a cap d’ells hi ha hagut transmissió comunitària del virus dins del grup estable, amb un resultat final de 253 resultats negatius en les proves PCR realitzades als alumnes considerats com a contactes estrets. A més, el desenvolupament de l’activitat escolar va continuar de forma telemàtica sense interrompre el desenvolupament habitual del curs durant el període que va durar el confinament dels grups i dels alumnes.

2. Organització per al curs 2021/2022

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estables donat la facilitat que ofereix en la traçabilitat dels possibles casos. En el nostre cas, l’organització del curs 2021/2022 entorn a grups de convivència estables es realitzarà, igual que el curs anterior, a partir de la pròpia agrupació que s’efectua per grups de modalitat i de nivell

Cadascun d’aquests grups estables disposarà d’un espai referent i es mantindrà junt el màxim d’hores possible, procurant que sempre siguin els mateixos alumnes i assegurant en l‘organització de l’espai de l’aula que cada alumne faci servir sempre el mateix espai individual (taula i cadira).

Com a diferència respecte al curs anterior, i seguint les indicacions recollides al document del Departament d’Educació Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de maig de 2021 no serà necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres en els grups de convivència estables.

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, l’ús de la mascareta serà susceptible de patir variacions de cara al curs escolar 2021/2022. De moment, i fins a nova ordre, l’ús de la mascareta continuarà sent obligatori a totes les instal·lacions de l’escola i per a tota la comunitat educativa (alumnes, docents i personal administratiu i de serveis).

En el cas que persones externes a l’escola es relacionin amb els grups estables (ponents i professionals externs), s’hauran de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i l’ús obligatori de la mascareta.

El centre disposa d’un stock de mascaretes quirúrgiques per aquells alumnes que, mentre duri la seva estada al centre, no en disposi o la seva estigui defectuosa. També farà entrega al personal del centre de mascaretes higièniques reutilitzables, quirúrgiques i FPII.

Les noves evidències demostren que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, la neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure.

3. Grups estables per al curs 2021/2022

Pel que fa a l’organització dels grups corresponents al nivell de Batxillerat, en tractar-se d’estudis que al nostre centre es realitzen exclusivament en torn de matí, s’ha optat per un model d’aprenentatge presencial on cada grup tindrà un aula de referència independent:

 

batxillerat-torn de mati-prat-educacio

Pel que fa a l’organització dels grups corresponents al nivell de Cicles Formatiu de Grau Superior, en tractar-se d’estudis que al nostre centre es realitzen en torn de matí i tarda, s’ha optat per un model d’aprenentatge presencial on cada grup tindrà un aula de referència independent:

cicles-formatius-mati-prat-educacio

cicles-formatius-tarda-prat-educacion

En el cas dels subgrups per a matèries de modalitat per Batxillerat i per grups de nivell en el cas de CFGS, donat que comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat i utilitzar la mascareta:

bachillerato-ciclos-formativos-prat-educacio

4. Organització de les entrades i sortides del centre

Donat que al nostre centre només disposem d’una entrada al recinte, i per tal d’evitar aglomeracions, l’entrada i la sortida del centre es farà per nivells i grups amb un interval de 10 minuts entre aquests. Tot l’alumnat haurà d’entrar amb mascareta i serà obligatori l’ús del gel hidroalcohòlic en accedir al centre.

Tot i disposar d’un espai de pati propi s’ha decidit no fer-lo servir com a espai d’esbarjo per evitar la barreja de grups estables. És per això a l’hora d’esbarjo els alumnes sortiran a l’exterior del centre i, per tal d’evitar aglomeracions, l’entrada i la sortida del centre es farà per nivells i grups amb un interval de 10 minuts entre aquests i tot l’alumnat haurà d’anar amb mascareta de forma obligatòria a totes les instal·lacions del centre.

grupos-prat-educacio

5. Relació amb la comunitat educativa

Les trobades d’inici de curs amb les famílies durant es realitzaran de forma telemàtica i organitzades per grups.

El seguiment individual i les tutories amb les famílies es realitzaran preferentment per telèfon, correu electrònic i de forma telemàtica. En cas de fer una trobada presencial, es farà mantenint la distància física de seguretat d’1,5 metres i mitjançant l’ús obligatori de la mascareta.

Pel que fa a les reunions dels òrgans i col·lectius de coordinació i govern del centre s’estableixen les següents reunions amb la següent periodicitat i tipologia.

prat-educacio-grupos

6. Pla de neteja i mesures preventives adoptades

Per evitar qualsevol risc es realitzaran dues neteges diàries a fons mitjançant una empresa de neteja externa per a desinfectar zones comunes, lavabos, aules i despatxos:

 • Un primer torn de de 6h a 8h del matí abans de l’entrada dels alumnes del torn de matí.
 • Un segon torn de 14h a 16h abans de l’entrada dels alumnes del torn de tarda.

Les superfícies de major contacte (interruptors, manetes de pom, taulells, taules, cadires, ordinadors, teclats, ratolins, telèfons, aixetes, fotocopiadores i qualsevol superfície o punt de contacte freqüent) seran desinfectades diverses vegades al dia, idealment després de cada ús o tan sovint com sigui possible, mitjançant una solució 1:4 d’aigua i detergent trienzimàtic especial o mitjançant una solució 1:50 d’aigua i lleixiu.

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el nostre centre portarà a terme amb el nostre alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la Covid-19, l’alumnat col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar el seu espai. Per tal de complir aquest punt, a cada espai i aula del centre es disposarà d’un spray disinfectant.

Es realitzarà una ventilació com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada, i es mantindran obertes de forma permanent aquelles finestres que sigui possible per tal que hi hagi circulació d’aire.

Es disposarà d’un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre, a cada planta i a cada despatx i es potenciarà la higiene de mans, no només a l’arribada del centre, sinó com a mínim una vegada cada hora mitjançant els diversos dispensadors de gel que hi ha per tot el centre.

S’establirà un circuit senyalitzat de circulació de persones que permetrà mantenir la distància mínima de seguretat amb entrada i sortida per diferents llocs de la porta principal.

Es disposarà de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.

Tot el personal del centre signarà una declaració responsable conforme no està qualificat com a personal especialment vulnerable per coronavirus. Aquelles persones que considerin que es troben dintre d’algun dels grups de risc elevat de malaltia greu per coronavirus (malalties cròniques, hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs o pulmonars i immunodeficiències, obesitat mòrbida, etc.) hauran d’aportar la documentació mèdica per tal de ser avaluat pel nostre servei de prevenció de riscos laborals en col·laboració amb el nostre servei de vigilància de la salut per valorar si és adequada la seva presència física al centre.

Els espais de treball del personal administratiu seran d’utilització individual, s’evitarà compartir material d’oficina (bolígrafs, grapadores, clips, tisores, etc.). S’han instal·lat mampares de protecció de metacrilat per aquells treballadors que han d’assumir l’atenció presencial.

Als espais de treball del personal docent quan no estigui exercint la docència a la seva aula de referència s’evitarà compartir material d’oficina (bolígrafs, grapadores, clips, tisores, etc.).
S’ha habilitat un nou espai a la biblioteca del centre que serà d’ús exclusiu per al personal docent assegurant d’aquesta manera poder mantenir la distància de seguretat.

Els docents i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del menjador a disposició del personal propi del centre donat que es troba en un espai diferenciat al centre i on els alumnes no hi poden accedir. L’accés al menjador serà per torns i l’ocupació màxima serà de 6 persones. L’espai estarà dividit per mampares de separació per a major seguretat, tot i que han d’utilitzar obligatòriament la mascareta excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. Estarà prohibit compartir estris de cuina i tampoc es permetrà emmagatzemar menjar a la nevera d’un dia per l’altre ja que aquesta serà buidada i desinfectada cada dia. L’ús del microones estarà permés però serà obligatori netejar-lo després de cada ús.

En els espais de reunió i treball per al personal del centre s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i serà obligatori l’ús de mascareta.

7. Activitats complementàries i extraescolars

Es promouen les activitats complementàries en espais oberts (parcs, jardins o platja) o espais tancats (museus, edificis històrics i centres d’investigació) organitzades en grups estables de convivència sempre que es garanteixi la distància de seguretat i les mesures higièniques pertinents.

Les conferències, xerrades i tallers formatius dins de les aules del centre impartits per personal extern de l’escola es realitzaran de forma telemàtica. En el cas que algunes d’aquestes siguin presencials, la persona responsable de la mateixa adoptarà les mesures de seguretat implementades al centre (higiene de mans, distanciament físic de seguretat de 1,5 metres i l’ús obligatori de la mascareta).

Les classes de reforç, malgrat es puguin barrejar grups de convivència estables en alguns moments, donat que es tracta d’activitats extraescolars que es duen a terme en situació de
repòs i en un espai aula determinat, els alumnes mantindran la distància de seguretat i serà obligatòria l’ús de mascareta.

8. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

La persona Referent Escolar Covid (RECO) de l’atenció primària per la gestió de casos concrets d’alumnat i/o docents serà Júlia Sebastià, del CAP Roger de Flor.
jsebastia@eapdretaeixample.cat

La persona referent del centre, per a la coordinació entre escola i RECO, serà Jordi Martin jmartin@prateducacio.com

Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup

Si els símptomes apareixen dins del centre:

 • Si és menor d’edat s’aillarà l’alumne a un espai del centre i es contactarà amb els pares
  per tal el vinguin a buscar i es posin en contacte, al més aviat possible, amb el seu CAP.
 • Si és major d’edat haurà d’abandonar el centre i es posarà en contacte, al més aviat
  possible, amb el seu CAP.
 • Si els símptomes són greus des del centre es trucarà al 061.

Si els símptomes apareixen fora de l’escola, els pares (en cas que sigui menor d’edat) o el propi alumne (en cas que sigui major d’edat) han de contactar amb el seu CAP de
referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el
resultat positiu.

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari. El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a
l’espera del resultat de la prova.

Resultat negatiu

S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova PCR li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat. La persona que ha estat negativa
d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari
assignat, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona.

Resultat positiu

El centre serà informat del resultat i es coordinarà amb el Departament de Salut i el Departament d’Educació per establir les mesures pertinents i l’aïllament domiciliari dels
alumnes, en el cas que fos necessari, seguint el següent protocol:

Alumnes immunitzats: les persones que han passat la Covid-19 en els últims 6 mesos, i/o que han estat vacunades amb la pauta de vacunació completa, hauran de fer-se una prova
ràpida (TAR) a les
farmàcies autoritzades en el marge de 4 dies des de la comunicació del cas positiu a l’aula. La prova és gratuïta sempre i quan presentin la targeta sanitària
individual (TSI) i el document que els hi entregarem a l’escola conforme són contacte estret d’un cas positiu. Aquells alumnes d’altres comunitats autònomes o estrangers, en no
disposar de TSI, hauran de programar-se una prova ràpida al CAP Roger de Flor.

Els alumnes que pertanyen a aquest grup poden seguir assistint al centre després de la notificació del cas positiu ja que no s’han de confinar. Si el resultat fos positiu, seria aleshores un cas confirmat de Covid-19 i hauria d’iniciar un període d’aïllament de 10 dies. En cas de no fer-se el test ràpid en el termini màxim establert hauran de fer quarantena igual que els no immunitzats.

Alumnes no immunitzats: les persones que NO han passat la Covid-19 en els últims 6 mesos, i/o que NO han estat vacunades amb la pauta de vacunació completa, hauran de fer
un període de quarantena de 10 dies i hauran de fer-se una prova PCR entre el 4è i el 6è dia al CAP de Roger de Flor.

Encara que el resultat d’aquesta prova PCR sigui negativa caldrà fer la quarantena durant tots els dies establerts.

confinamiento-prat

10. Concrecions en cas de confinament

El curs 2021/2022 començarà de forma presencial tot i que tenim preparat un model híbrid seguint la nostra satisfactòria experiència durant el curs 2020/2021.
En cas de confinament domiciliari individual o del grup classe, es realitzaran les classes en streaming per tal de garantir que tot l’alumnat tingui accés a la totalitat del curs lectiu. Les
classes en streaming funcionen via Google Meet i apareixen al calendari acadèmic de l’alumnat. Per tal d’accedir-hi, es recomana utilitzar el correu corporatiu de l’escola per raons de privadesa.

10.1. Criteris d’organització dels grups de Batxillerat

Per tal de fer arribar continguts als nostres estudiants en una modalitat híbrida o semipresencial, a banda de les classes presencials, tenim dues plataformes i sistemes
metodològics: lliçons teòriques per videoconferència i sessions pràctiques via campus virtual.

En quant a l’organització de grups classe, la modalitat híbrida permet a tot l’alumnat tenir accés a les classes presencials i virtuals. Es divideix l’horari lectiu en dues grans franges de
tres hores cadascuna. Les matèries es condensen en una sola franja. La classe presencial és pràctica. Els aspectes teòrics són penjats en forma de video al campus virtual. També es
fa servir l’eina de videoconferència per acabar de repassar els aspectes teòrics.

En quant a les videoconferències, es farà servir l’aplicació Meet. S’elabora un horari per tal de marcar aquelles sessions de videoconferència que es repetiran setmana a setmana fins
al final del confinament. El nombre d’hores va en funció de la quantitat teòrica d’una determinada matèria.

Totes les invitacions es fan mitjançant Google Calendar. D’aquesta manera només els assistents tenen permís d’entrada i s’eviten possibles forats de seguretat.

Les videoconferències també inclouen:

 • Tutories grupals
 • Tutories individuals
 • Trobades amb el tutor del treball de recerca
 • Trobades amb el professor/a d’una matèria en concret per resoldre dubtes específics
 • Sessions de repàs en grups reduïts

Les tasques setmanals es donen a conèixer a tot l’alumnat cada dilluns i tenen un període d’entrega no inferior a 7 dies. Aquestes tasques es troben a la plataforma Classroom i són
essencials per anar assumint els conceptes trimestrals (sempre hi ha correcció de tasques, ja sigui en format PDF o presencial via videoconferència) i proveir al docent d’ítems
 avaluatius. Tots els resultats apareixen reflectits a la nostra plataforma de gestió acadèmica Alexia.

Tant l’assistència a les videoconferències com l’entrega de tasques són obligatòries. En cas d’impossibilitat es fa arribar la pertinent justificació al tutor/a.

Les tutories en aquest model híbrid es convoquen de manera regular tant de grup com converses amb delegats/des. En aquestes trobades els tutors recullen suggerències del seu
alumnat i esdevenen essencials per donar-los el suport moral més que necessari durant els dies de confinament.

La comunicació amb les famílies també és constant i la videoconferència es converteix en l’eina preferida per aquest tipus de trobades, tant amb famílies com amb grup classe.
També existeixen les trobades individuals o en petits grups per resoldre qualsevol conflicte que es presenti. Les trobades de tutors de treball de recerca també es realitzen per videoconferència.

10.2. Criteris d’organització dels grups de Cicles Formatius de Grau Superior

En cas de confinament domiciliari individual o del grup classe, es realitzen les classes en streaming per tal de garantir que tot l’alumnat tingui accés a la totalitat del curs lectiu. Les
classes en streaming funcionen via
Meet i apareixen al calendari acadèmic de l’alumnat. S’ha creat un enllaç Meet de duració setmanal per a cada classe. Per tal d’accedir-hi, es recomana utilitzar el correu corporatiu de l’escola per raons de privadesa.

En les sessions presencials es presentaran els continguts i els recursos que els alumnes necessitin per desenvolupar les activitats d’aprenentatge. L’alumne en les hores de no presencialitat desenvoluparà individualment o de manera grupal els reptes plantejats en aquestes activitats.

Sempre hem fet servir la plataforma Classroom per tal de dur a terme la formació del nostre alumnat doncs comptem amb més de 145 aules virtuals distribuïdes en 12 cursos.

Tenim establert una sèrie de recursos TAC, als que es pot accedir des de la web de l’escola i des de tots els ordinadors del centre ja que està establerta com a link en la pantalla principal.

 

DESCARREGAR PDF