El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat d’administració i control on hi és representada el conjunt de la comunitat educativa del centre de tota institució formativa sostinguda total o parcialment amb fons públics.

Una comunitat que tal i com recull la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 del 10 de juliol (LEC) en el seu article 19.2 i 19.3, per centres educatius de la nostra naturalesa jurídica, ha d’estar representada en el Consell Escolar i integrada per: les persones representants de la titularitat del centre; els professors, els alumnes; les mares i els pares; i el personal d’administració i serveis.

És per aquesta raó, que us animem a participar en aquest procés de renovació no només exercint el vostre dret de sufragi actiu en les dates indicades a continuació, sinó també el de dret de sufragi passiu, tot presentant candidatures al Consell Escolar que no només facin possible la presència de tots els col·lectius constitutius de la nostra comunitat educativa d’aquest òrgan de representació, sinó sobretot perquè a més a més esdevingui en un instrument d’impuls i de control de l’activitat ordinària d’una institució formativa amb més de 90 anys d’història.

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

7 de novembre 2016 Inici del procés.
9 de novembre 2016 Publicació cens electoral dels diferents sectors. (professors: sala professorat, PAS a secretaria, alumnes a passadís escala 1r pis)
Del 10 al 14 de novembre 2016 Període per presentar reclamacions al cens electoral.
14 de novembre 2016 Sorteig dels membres vocals de les meses electorals.
16 de novembre 2016 Constitució meses electorals.
Del 15 al 18 de novembre 2016 Període per a la presentació de candidatures.
22 de novembre 2016 Publicació noms dels candidats.
28 de novembre 2016 Eleccions generals al consell escolar i posterior escrutini. Personal PAS, a secretaria; Professors, a Sala Reunions de 15,00 a 16,00 h. Alumnes: es passarà amb les urnes per les aules en horari lectiu.
Abans16 de desembre 2016 Informar al dep. ensenyament a través aplicació informàtica de les dades de participació del procés.
Abans 22 desembre 2016 Constitució del consell escolar renovat.
Abans 16 gener 2017 Enviament acta de la constitució del Consell Escolar a Consorci Educació

 

SÓN CANDIDATS I CANDIDATES PER 2 ANYS

S’ha de renovar la meitat dels representants del consell escolar, si han quedat places vacants en l’anterior any lectiu, també s’hauran d’escollir.

SECTORS REPRESENTANTS N. CANDIDATS
Direcció Directora centre 1
Titularitat Representants de la titularitat 3
Professorat Tots els membres del claustre de cicles formatius 4
Pares, Mares I Tutors De L’alumnat Matriculats En El Moment De La Convocatòria Aquells que exerceixen la pàtria potestat o la tutela I figuren en el cens electoral corresponent 4
L’alumnat Matriculat De Cicles Formatius En El Moment De La Convocatòria L’alumnat de cicles formatius que figura en el cens electoral corresponent 2
Personal Pas Tots aquells que figuren en el cens de personal d’administració I serveis 1
Empresa* *opcional: es pot incorporar representant del món empresarial 1

FUNCIONS DE LES MESES

FUNCIONS TERMINI
Aprovar cens electoral definitiu Immediatament després de constituir-se
Publicar la relació de candidats Mínim amb tres dies d’antelació de les votacions
Organitzar la votació Amb temps suficient
Fer l’escrutini Immediatament després de la votació
Publicar el resultat de les votacions en acta pública Immediatament després de l’escrutini