Formació Bonificada

La missió del Centre d’Estudis Prat és oferir un ensenyament individualitzat per a l’enriquiment i la superació personal, també posa al servei de les empreses la formació contínua dels seus treballadors, oferint cursos de Reciclatge subvencionats pel Departament de Treball, o Formació Contínua  deduïble a través de la Fundació Tripartita per a la Formació i l’Ocupació.

Plans de formació

suit-portrait-preparation-wedding

Centre d’Estudis Prat ofereix plans de formació específics per a les empreses d’acord amb les seves necessitats i demandes.

Uns plans que tenen per finalitat dotar a les empreses dels instruments necessaris que facin possible superar aquells reptes que s’hagin fixat d’acord amb les directrius estratègiques planificades per la Direcció i concretades o adaptades pels responsables de Recursos Humans.

Amb un ampli ventall d’ofertes formatives, Centre d’Estudis Prat pot donar resposta a diferents tipus de necessitats professionals, siguin aquestes de tipus individual o col·lectiva. També en diferents graus de qualificació o especialització.

Tota aquesta tasca es realitza naturalment, de manera coordinada amb els departaments i personal de l’empresa implicats, previ estudi de les diverses vies de finançament possibles.

Una coordinació que ha de fer possible:

 • Distingir les competències laborals requerides que s’han de desenvolupar.
 • Determinar els objectius susceptibles de ser avaluables.
 • Formular i definir els prerequisits dels candidats objecte de la formació.
 • Identificar els continguts a impartir.
 • Bastir l’estructura del programa que determinarà l’estratègia formativa.

Un procés que en el seu conjunt constitueix una acció formativa específica i flexible per a cada empresa, que a més pot ser redefinida si en el transcurs de la seva implementació es detecten necessitats o mancances formatives.

 • Microsoft Excel 2010 – 2013
 • Microsoft Excel 2010 – 2013 Avançat
 • Microsoft Access 2010 – 2013
 • Microsoft Access 2010 – 2013 Avançat
 • Macros i Programació en Acces i Excel
 • Microsoft Project
 • Anàlisi de dades amb Excel: Taules dinàmiques i quadres de comandament
 • Diseño y Programación Web. Html5 y Dreamweaver
 • Diseño y Programación Web. Javascrip, Ajax y Jquery
 • Diseño y Programación Web. Php y Mysql
 • Diseño y Programación Web. Asp.net Mvc
 • Diseño y Programación Web. Gestores de Contenidos (Joomla)
 • Google Docs
 • Xaxrxes Socials: Facebook, Linkedin, Twitter
 • Comptabilitat Bàsica
 • Comptabilitat Avançada
 • Spc / Cmmp: Control Estadístic i Índex de Capacitat de Processos per a no estadístics
 • Compliment de Pressupostos
 • Gestió Correcta de Riscos
 • Àrea Gestió Comercial
 • Finances Bàsiques per Autònoms.
 • Com liquidar de forma ràpida i senzilla les obligacions fiscals i mercantils de les Pimes
 • Planificació i Control Pressupostari
 • El Comercial Internacional
 • Nou Codi Duaner Comunitari. Aspectes Pràctics
 • Els mitjans de pagament evolucionen: Crèdits Electrònics – Bpo – Sepa Ii
 • La importància de l’origen de les mercaderies en les transaccions internacionals
 • Contractació i gestió d’agents i distribuïdors
 • Revisió de la Gestió Duanera i els seus Processos Telemàtics. Novetats
 • Preparació del Producte per a l’exportació: Packaging, Embalatge i Documentació Específica
 • Operacions Triangulars
 • Incoterms 2010 Avançats. La Negociació
 • Kaizen: millora continua en l’entorn de treball
 • Amfe: anàlisi modal dels errors potencials i els seus efectes
 • Pmbok/pmp: gestió de projectes segons la guia pmbok i preparació de l’examen pmp/pmi
 • Ms-Project: gestió i control de projectes utilitzant Ms-Project.
 • ISO 21500: gestió de projectes segons la norma ISO 21500:2012
 • Microsoft Excel 2013 avança per a directius i caps de departament
 • Introducció al mètode per a desenvolupament d’equips
 • Anglès
 • Alemany
 • Xinès

Assessorament i Reconeixement Individual

Centre d’Estudis Prat presta aquest servei a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, i consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats (adquirides per experiència laboral i vies no formals de formació) i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Un cop realitzat l’assessorament, es pot sol.licitar el reconeixement, que és el servei per reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Certificats de Professionalitat

Els Certificats de Professionalitat són instruments de validació de coneixements i destreses adquirides pel treballador, tant en formació reglada ( formal ) com no reglada ( informal ) que unida a la pràctica laboral possibilita el reconeixement d’una Titulació Oficial.

caràcter oficial i validesa a tot Europa.
Expedit pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i les comunitats autònomes.

A Centre d’Estudis Prat,  estem acreditats per impartir des de gener de 2016, els següents  certificats de professionalitat en modalitat de teleformació:

Família Professional: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (ADG)

Àrea professional: ADMINISTRACIÓ i AUDITORIA (ADGD)

Codi

Nivell de qualificació

Denominació

Duració Total

Modulada

Certificat de professionalitat

Hores del Certificat de Professionalitat

ADGD0108

3

GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER AUDITORIA

550

SI

SI

630

Família Professional: COMERÇ I MARQUETING (COM)

Àrea professional: VENDA (COMV)

Codi

Nivell de qualificació

Denominació

Duració Total

Modulada

Certificat de professionalitat

Hores del Certificat de Professionalitat

COMV0108

2

ACTIVITATS DE VENDA

510

SI

SI

590

Família Professional: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT (SSC)

Àrea professional: FORMACIÓ I EDUCACIÓ (SSCE)

Codi

Nivell de qualificació

Denominació

Duració Total

Modulada

Certificat de professionalitat

Hores del Certificat de Professionalitat

SSCE0110

3

DOCENCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER L’OCUPACIÓ

340

SI

SI

380

Contractes de Formació

El Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge ofereix a les empreses l’oportunitat d’estalviar en despeses salarials.

Des l’1 de gener de 2016 estableix que la formació del Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge s’imparteixi de manera presencial o en teleformació .

L’activitat formativa ha d’anar encaminada a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat, titulació oficial acadèmica equiparable a una Formació Professional, R.D. 1529/2012 de 8 de novembre.

Com a novetat important abans de formalitzar el contracte s’ha de sol·licitar una autorització d’inici de l’activitat formativa davant el Servei Públic d’Ocupació.

Està destinat a majors de 16 anys i menors de 25 anys. Aquest límit s’ampliarà fins als 30 anys mentre que la taxa d’atur del país no se situï per sota del 15 %.

El límit d’edat no és aplicable quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat i els celebrats amb alumnes participants en projectes d’ocupació i formació.

La durada mínima no podrà ser inferior a un any ni superior a tres, si bé pot ser modificable per conveni col·lectiu , sense que la mínima pugui ser inferior a sis mesos ni la màxima a tres anys. En el cas d’haver concertat el contracte per una durada inferior a la màxima legal, podrà prorrogar-se fins per dues vegades, sense que la durada de cada pròrroga pugui ser inferior a sis mesos i sense que la durada total del contracte es excedeixi de la durada màxima.

La retribució del treballador contractat es fixarà en proporció al temps de treball efectiu, d’acord amb el que estableix el conveni col·lectiu, i en cap cas pot ser inferior al salari mínim interprofessional , en proporció al temps efectiu treballat.

Tots els contractes de formació realitzats a aturats inscrits a les oficines d’ocupació , tindran bonificades les quotes de la Seguretat Social , 100 % a empreses de menys de 250 treballadors i el 75 % a empreses de més de 250 treballadors.

En el cas de no poder beneficiar-se de la reducció, la quota a la Seguretat Social és fixa i de 79,58 € , independentment del salari pagat al treballador.

La protecció de la Seguretat Social per al treballador comprendrà totes les contingències inclòs la desocupació.

Si es transforma en indefinit , es reduirà la quota empresarial de la Seguretat Social durant els tres anys següents a 1.500,00 € en homes i 1.800,00 € en dones.

La formació és bonificable 100% en les assegurances socials .

Formació per a l'ocupació

Cursos per a treballadors a l’atur

adultschool

A Centre d’Estudis Prat organitzem cursos orientats a aconseguir una oportunitat d’ocupació de treballadors en atur. Aconsegueixen de forma ràpida i altament qualificada millorar les teves opcions d’inserció laboral.

Es tracta de cursos d’una durada aproximada de 3 a 6 mesos, l’objectiu és aconseguir el lloc de treball desitjat. Alguns cursos incorporen pràctiques en empreses.

Per poder realitzar aquests cursos l’únic requisit és estar donat d’alta a l’INEM com a demandant de feina.

L’alumne, un cop acabat el curs, rep el certificat otorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Aquestes accions formatives estan cofinançades pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu d’adaptabilitat i ocupació en el marc dels objectius de convergència i competitivitat regional i ocupació d’Espanya i cofinançiats per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.

La relació de cursos indicats són els que han estat sol·licitats en la present convocatòria. Està previst iniciar-se al mes de desembre del 2015 sempre que siguin otorgats al nostre Centre.

Aquests cursos tenen com a objectiu dotar als participants de les eines i recursos  necesàris per poder resoldre de manera correcta i fluida les situacions d’atenció al client en els idiomes Francès o Alemany, desenvolupant els processos de comprensió oral i escrita, i d’expresió oral generats per l’activitat. 

 

Francès: Atenció al Públic

Hores: 220 hores lectives

Horari: 3 hores diàries de dillluns a divendres

Grups: Matí i tarda

pdf_ico

Alemany: Atenció al públic

Hores: 220 hores lectives

Horari: 3 hores diàries de dillluns a divendres

Grups: Matí i tarda

pdf_ico

Aquests Certificats de Professionalitat tenen correspondència amb els ensenyaments professionals  del sistema educatiu. Cursos ja iniciats, oferta anual.

Consulta’ns entre els mesos d’octubre i novembre.

CP Gestió Integrada de Recursos Humans

Hores: 670 hores lectives

Horari: 15 a 21 hores

Pràctiques: 120  hores

pdf_ico

CP Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria

Hores: 550 hores lectives

Horari: 15 a 21 hores

Pràctiques: 120  hores

pdf_ico

Alemany i Francès atenció al públic

Cal complir els dos requisits següents:

 •       Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o equivalent.
 •       Experiència professional com a Secretari/a o Telefonista / Recepcionista d’oficina  y/o haver superat un curs ocupacional en qualsevol de les dos especialitats esmentades.

Certiificats de Professionalitat

Segons el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, a l’article 20, Requisits d’accés a la formació dels certificats de professionalitat, s’especifica, que per accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat dels nivells de qualificació professional 3 els alumnes han de complir algun dels següents requisits:

 •       Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 •       Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell (3) del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què vol accedir.
 •       Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Per a l’accés als certificats de professionalitat es realitzaran proves de competència matemàtica i de comunicació en llengua castellana i, si n’hi ha, en llengua cooficial, en el nivell que correspongui. A més per a aquells que incloguin un mòdul de llengua estrangera es requerirà proves de competència en comunicació en llengua estrangera en el corresponent nivell. Aquestes proves es realitzaran en relació amb les competències definides en l’annex IV d’aquest Reial decret.

Aquestes competències estan inspirades en els àmbits establerts en la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent (2006/962/CE) i en el Marc Comú Europeu de referència per a les llengües.

Per verificar amb objectivitat i rigor tècnic el compliment d’aquest requisit , els serveis públics d’ocupació determinaran el procediment de realització de les proves de competències clau necessàries per accedir a la formació dels certificats de professionalitat, com a part del procés de selecció dels alumnes, així com els resultats concrets que han de comprovar i els criteris per al seu mesurament. Les proves es realitzaran pels centres formatius, amb la revisió del Servei de Seguiment Tècnic, d’Acreditacions i Certificacions del SOIB.

Borsa de Treball

La Borsa de treball de Centre d’Estudis Prat, està integrada exclusivament per alumnes i ex-alumnes del nostre centre.

La seva inscripció assegura rebre informació puntual de les demandes de professionals que ens són adreçades en qualitat de centre de formació que manté una estreta vinculació amb el seu entorn socioecòmic.

Un entorn consolidat al llarg de 40 d’anys d’experiència en l’àmbit de la formació professional, que a dia d’avui constitueix una àmplia xarxa d’empreses col·laboradores, i amb les que hi mantenim un permanent contacte com a conseqüència de la nostra activitat docent.

Conveni de Pràctiques

Avantatges d’esdevenir empresa col·laboradora de formació

La inversió en formació assegura rendiments futurs. Una inversió que no implica serveis retribuïts ni vinculació laboral:

 • Reforçar l’equip humà de l’empresa amb alumnes en pràctiques de manera coordinada amb el nostre centre, i d’acord amb l’Administració educativa.
 • Reduir notablement el temps d’adaptació i aprenentatge, com també els costos de selecció de personal mitjançant la contractació d’ex-alumnes de pràctiques.
 • Tenir prioritat d’accés a la borsa de treball de la nostra institució integrada per antics alumnes amb la titulació de graduat tècnic superior en:
 • Mantenir una comunicació fluïda amb el món educatiu que en definitiva comporta una ampliació del marc de relació de l’empresa més enllà de les seves activitats estrictament ordinàries.
 • Ser reconegut formalment per part de l’Administració educativa com a empresa col·laboradora en l’impuls de la formació professional al nostre país, en qualitat de Centre de Treball, i per tant com a organització compromesa socialment que actúa d’acord amb uns criteris de qualitat i transparència homologables al conjunt de la Unió Europea.