Innovació en Màrqueting

Centre d’Estudis Prat disposa d’un primer projecte d’innovació que fomenta un ús professional per part dels estudiants, de les eines TIC tot aprofitant els instruments digitals disponibles a fi de millorar el currículum i les cartes de presentació com a marca personal atractiva.

Certificacions dissenyades per desenvolupar les habilitats de negocis que els candidats necessiten per desenvolupar-se en el món comercial actual. La varietat de certificacions comprèn tots els elements del mix del màrqueting, incloent publicitat i servei al client, màrqueting, relacions públiques, vendes i la seva administració.

PERSONAL BRANDING

La Marca Personal és, com tota marca, un actiu intangible que uneix la identitat de cada persona i la seva proposta de valor, que la diferencia i la fa única i visible als altres.

Les persones que vulguin diferenciar-se mitjançant l’augment del valor del seu treball o de la seva aportació a la societat, per ser els escollits han de promocionar, comunicar i cuidar la seva Marca Personal.

 • Facilitar l’accés laboral als alumnes mitjançant l’ús de noves eines de recerca de treball.
 • Creació de conjunt de recursos en línea que permetin a l’alumne conèixer les seves competències i la seva marca personal.
 • Realitzar un anàlisis comparatiu dels mètodes tradicionals de recerca de feina.
 • Definir el concepte de marca personal i el seu caràcter innovador.
 • Identificar els coneixements, habilitats i competències exigides pels diferents sectors laborals relacionats amb la creació d’estratègies de marca personal.
 • Oferir un nou enfocament en l’ús de noves tecnologies com a suport de recerca de feina.
 • Preparar i realitzar d’un curs en línia amb els recursos relacionats amb la imatge personal a les xarxes socials en la recerca de feina.
 • Presentació del curs en línea ( Moodle)de recerca de feina a internet.
 • El contingut dels cursos en línia serà desenvolupat pels professors de les àrees de Formació i Orientació Laboral,Informàtica i Màrqueting.
 • Treball de recerca a Internet de les necessitats i demandes de mercat de treball.
 • Investigació del mercat de treball,per tal d’ entendre les necessitats actuals, dades actuals especialment el mercat laboral dels joves estudiants i professionals.
 • Selecció d’empreses, associacions professionals, emprenedors a contactar per realitzar un qüestionari de competències més valorades en els sectors en que estiguin implicats els alumnes.
 • En funció de les dades recollides en els qüestionaris anteriorment elaborats, anàlisis de les competències personals.
 • En cas de no assolir majoritàriament les competències professionals requerides per les empreses, es procedirà a la realització d’un pla de capacitació amb el suport de tot el professorat i el tutor/a del curs.
 • que s’executaran a l’aula per conscienciar als estudiants de la importància que tenen en el moment de buscar feina.
 • Creació de marca personal: Linkedin, Facebook, blogs personals que reflecteixin les competències requerides per cada sector professional.
 • Presentació davant d’un tribunal, integrat en primer terme per alumnes i posteriorment per professors de cada família professional per analitzar, reflexionar i avaluar les respectives marques personals dels alumnes.
 • Realitzar un seguiment de la inserció laboral dels alumnes.

Curs Moodle de Personal branding amb els següents components:

 • Fitxes amb les instruccions per elaborar la recerca de mercats laborals i les enquestes.
 • Test de competències personals.
 • Reflexions i treball per adquirir les competències del sector laboral.
 • CVs personals, tipus ( Cronològic, temàtic, Europass, Videocurrículum …)
 • Fitxa Marca Personal.
 • Realització del tribunal de competències.
 • Enquestes de seguiment de la inserció laboral dels alumnes.
 • Reflexions i conclusions sobre la recerca del mercat laboral
 • Paquet d’enquestes i buidatge de les dades.
 • Fitxa resum de les competències personals.
 • Pla de capacitació de competències professionals.
 • Elaboració de diferents tipus de currículums.
 • Difusió a les xarxes socials de la marca personal dels alumnes.
 • Reflexions sobre l’anàlisi dut a terme per professors i alumnes de les marques personals presentades pels alumnes.

“Personal Branding” en el mòdul de FOL, és comú a tots els estudiants de CFGS

La Fundació Prat participa al Projecte "EUROPEAN PERSONAL BRANDING FOR EMPLOYMENT"

Data d’inici: 01-09-2015

Data final: 01-09-2017

Summary in English

Aprovat dins del programa Erasmus+ (KA2Strategic Partnerships for Higher Education), i convocat per la Comissió Europea, el principal objectiu d’aquest projecte és ajudar a joves estudiants a aconseguir feina a través de l’adquisició de competències digitals.

Objectius:

Altres objectius que es persegueixen son els següents:

 • Fomentar la idea que les TIC poden ajudar a trobar feina.
 • Crear un pla d’estudis multidisciplinari basat en problemes de la vida real amb la participació de diferents sectors de l’educació.
 • Identificar les necessitats de formació i competències transversals necessàries per al desenvolupament i l’estratègia d’aprenentatge al llarg de la vida en línia basat en la marca personal i la cerca de feina.
 • Compartir continguts educatius relacionats amb la marca personal i la cerca de feina a través de l’ús de recursos educatius en obert.

Centre d’Estudis Prat és l’únic centre de Formació Professional Inicial de l’Estat que forma part del projecte European Personal Branding for Employment (EPBE)

Un projecte que té com a objectiu situar als alumnes de les institucions que l’integren, en una posició d’avantatge notable a l’hora d’aconseguir integrar-se en el mercat laboral com a conseqüència dels coneixements adquirits en l’àmbit de les competències digitals.

Concretament, Centre d’Estudis Prat garanteix una formació integral en l`àmbit del Personal Branding mitjançant dos MOOC (Massive Open Online Course) complementaris:

 • Personal Branding

Objectius: Elaborar, transmetre i protegir una marca personal amb ànim de diferenciar-se i aconseguir el major èxit possible, tant en les relacions socials com en les professionals. Dominar els instruments digitals associats com també preservar-ne la pròpia seguretat i reputació a les xarxes socials.

 • Job Hunting 4.0

Objectius: atorgar a l’alumnat els instruments específics per a desenvolupar-se millor en un procés de selecció laboral des del coneixement de les habilitats i capacitats d’un mateix, el domini de les eines digitals associades a la recerca de feina i la forma de com cal fer-ne ús d’aquest amb les perspectives personals de cadascú i objectius determinats en el transcurs d’aquest procés.

Son socis de la UDIMA en aquest projecte:

CLOUD COMPUTING

El cloud computing consisteix en oferir serveis a través d’Internet.

Es una tecnologia nova que busca tenir tots els nostres arxius i informació a Internet i sense pensar en tenir capacitat suficient per a emmagatzemar informació.

El cloud computing explica les noves possibilitats de forma de negoci actual, oferint serveis a través d’Internet, coneguts com e-business (negocis a Internet).

 • Conèixer les eines disponibles al núvol i aprendre la seva utilització
 • Conèixer els sistemes de Gestió del Temps i la seva aplicació a la productivitat de les empreses
 • Crear espais de treball col·laboratiu a la xarxa
 • Gestionar l’organització dels elements disponibles al núvol i prendre les mesures adequades pel que fa a la privacitat de la informació
 • Aplicar els recursos que ofereix el núvol per tal d’augmentar la productivitat
 • Presentació del curs en línia (Moodle) de Cloud Computing
 • Explicació, per part del professor, de la terminologia bàsica específica, de l’evolució de les formes de treball en Internet i dels principis d’un sistema de Gestió del Temps
 • Aplicació, per part dels alumnes, d’un sistema de Gestió del Temps a un cas pràctic. El treball es farà en grups i es farà ús de espais virtuals de treball col·laboratiu
 • Treballs pràctics, fets pels alumnes, utilitzant eines i aplicacions de la xarxa per a la productivitat: Google Apps, Dropbox, Evernote, Skitch, Wunderlist, etc.

Curs Moodle de Cloud Computing amb els següents components:

 • Documents i vídeos amb informació sobre els conceptes i lèxic introductori del Cloud Computing
 • Fitxa amb les instruccions perquè els alumnes utilitzin un Sistema de Gestió del Temps en línia, aplicant-lo a un cas concret.
 • Fitxa amb les instruccions perquè els alumnes utilitzin diverses aplicacions disponibles al núvol: Google Apps, Dropbox, Evernote, Skitch, Wunderlist, etc.
 • Conclusions de l’aplicació pràctica del Sistema de Gestió del Temps
 • Resolució del treball pràctic d’aplicació de les eines de Cloud Computing utilitzades

La introducció de l’aprenentatge de Cloud Computing la reben els alumnes de CFGS d’Administració i Finances; CFGS de Vendes i Espais Comercials; i CFGS de Màrqueting i Publicitat.

MOBILE MARKETING

El Mobile Marketing (o màrqueting mòbil) és un conjunt de tècniques i formats per a promocionar productes i serveis utilitzant els dispositius mòbils com a canal de comunicació. Aquesta nova modalitat de màrqueting ha estat el resultat de l’augment de la telefonia mòbil i les seves grans capacitats com a nou mètode per a captar i fidelitzar clients.

Per aquest motiu, s’ha convertit en fonamental redefinir i crear noves relacions amb els clients mòbil per a aconseguir bons resultats a la conversió final, tant en una tenda física com en línia.

 • Conèixer els avantatges i inconvenients del Mobile Marketing
 • Conèixer les tecnologies, plataformes i eines disponibles del Mobile Marketing
 • Entendre la utilitat d’elements com Realitat augmentada, geoposicionament, gamificació, etc.
 • Conèixer les eines d’analítica en la mobilitat.
 • Analitzar les noves oportunitats i models de negoci que genera el Mobile Marketing.
 • Descripció dels conceptes teòrics bàsic i del lèxic específic per part del professor.
 • Anàlisi comparativa, feta pels alumnes, de les principales teconologies, plataformes i eines disponibles del Mobile Marketing.
 • Exercicis pràctics d’aplicacions amb codis QR, geoposicionament, jocs, etc en el context del Mobile Marketing.
 • Estudi de casos d’èxit d’empreses que utilitzen elements de Mobile Marketing

Curs Moodle de Mobile Marketing amb els següents components:

 • Llistat de enllaços a diversos llocs webs que contenen articles i fòrums amb els conceptes i lèxic bàsic del Mobile Marketing
 • Enunciat amb les pautes per desenvolupar un estudi comparatiu de les tecnologies i eines proposades del Mobile Marketing
 • Enunciats d’exercicis pràctics per creació de codis QR, geoposicionament, gamificació, etc.
 • Llistat de enllaços web amb casos d’èxit d’utilització de Mobile Marketing per part de les empreses
 • Quadre comparatiu resultant de fer una anàlisi de tècniques i eines que s’utilitzen en l’entorn de Mobile Marketing
 • Resolució d’exercicis proposats de codis QR, geoposicionament, gamificació, etc.
 • Elaboració d’un document compartit amb les reflexions i conclusions sobre els exemples reals de l’aplicació del Mobile Marketing a l’àmbit empresarial.

La formació en Mobile Màrqueting s’imparteix als alumnes de CFGS d’Administració i Finances; CFGS de Vendes i Espais Comercials; i CFGS de Màrqueting i Publicitat

E-MAIL MARKETING

L’e-mail màrqueting és l’ús del correu electrònic amb ànim comercial o informatiu. Permet realitzar una oferta personalitzada i exclusiva a cada persona a través d’un mitjà immediat.

El cost del mitjà emprat, en correu electrònic, per a fer arribar l’oferta és molt reduït, fet que permet a les empreses destinar un pressupost molt reduït per a fer arribar als seus clients o futurs clients la informació.

Els resultats poden mesurar-se immediatament, com a màxim després de 2 dies A més, la capacitat de fer “tests” és infinita, ja que es poden introduir elements a mida personalitzats en cada campanya.

 • Conèixer el lèxic específic de l’entorn de l’E-mail Marketing
 • Conèixer els avantatges i inconvenients de l’E-mail Marketing
 • Aprendre les fases que conté una campanya d’E-mail Marketing
 • Analitzar la conveniència que té per a una empresa determinada la incorporació de l’Email Marketing dins del seu Pla de Marketing Digital
 • Conèixer els mètodes i eines per mesurar els resultats d’una campanya d’e-mail màrqueting
 • Descripció dels conceptes teòrics bàsic i del lèxic específic per part del professor
 • Estudi de casos reals d’aplicació de campanyes d’E-mail Marketing per tal d’identificar les seves fases, els seus objectius i els recursos necessaris
 • Aplicació dels conceptes adquirits en els dos punts anteriors a una empresa concreta per tal de descriure els punts principals que contendria una campanya d’E-mail Marketing
 • Descripció, per part del professor, de mètodes i eines per mesurar resultats de l’E-mail Marketing

Curs Moodle d’E-mail Marketing amb els següents components:

 • Llistat de enllaços a diversos llocs webs que contenen articles, vídeos i fòrums amb els conceptes i lèxic bàsic de l’E-mail Marketing.
 • Llistat de enllaços a diversos llocs webs que contenen articles, vídeos i fòrums amb casos reals d’aplicació d’una campanya d’E-mail Marketing.
 • Fitxa amb les pautes per arribar a conclusions desprès d’haver estudiat un cas concret d’aplicació
 • Fitxa amb les pautes per fer un esbós d’una campanya d’E-mail Marketing en una empresa genèrica definida pel professor.
 • Document compartit i fet pels alumnes en grups amb les conclusions de l’anàlisi de la campanya d’E-mail Marketing real estudiada
 • Document compartit i fet pels alumnes en grups amb l’esbós d’una campanya d’E-mail Marketing aplicada a una empresa genèrica. S’haurà d’incloure, a més, una simulació de resultats per tal d’aplicar els conceptes relatius a les eines de mesures corresponents.

L’estudi amb casos reals de l’entorn de E-mail Marketing té per finalitat dotar d’aquests coneixements als nostres alumnes del CFGS d’Administració i Finances; CFGS de Vendes i Espais Comercials; i CFGS de Màrqueting i Publicitat

SEARCH ENGINE MARKETING

 • Conèixer el lèxic específic. Diferenciar els conceptes de SEM, SEO i PPC
 • Entendre de manera general els motors de cerca.
 • Conèixer les tècniques i eines disponibles en l’entorn SEM i la seva aplicació.
 • Conèixer els elements principals del SEO. Les paraules clau i la seva avaluació. Google Analytics. SEO offpage i SEO onpage.
 • Conèixer els elements principals del PPC, avantatges i inconvenients. Google Adwords.
 • Presentació del curs en línea (Moodle) de Search Engine Marketing
 • Proposta de lectures de diversos articles per identificar i familiaritzar-se amb la terminologia i conceptes bàsics del SEM.
 • Descripció de les principals tècniques i eines en l’entorn SEM.
 • Creació, per part de l’alumne, d’un document d’investigació de paraules clau
 • Exercicis de cerca en Google
 • Exercicis amb Google Analytics
 • En funció de les activitats anteriors, creació pels alumnes d’una proposta d’inclusió dels elements SEM que es poden incloure dins d’un Pla de Màrqueting, en un context empresarial suposat.

Curs Moodle de Search Engine Marketing amb els següents components:

 • Llistat de enllaços a diversos llocs webs que contenen articles i fòrums amb els conceptes i lèxic bàsic del SEM.
 • Documents i enllaços web on es defineixen i es donen exemples de les tècniques i eines SEM més utilitzades
 • Enunciats d’exercicis pràctics per treballar paraules clau, fer cerques a Google i conèixer la funcionalitat de Google Analytics.
 • Llistat de criteris perquè l’alume triï els elements SEM més adients per incloure dins d’un Pla de Màrqueting d’una empresa amb unes característiques definides
 • Document amb les conclusions sobre la recerca de paraules clau
 • Exercicis resolts de cerca en Google
 • Exercicis resolts amb Google Analytics
 • Document amb les conclusions sobre els elements SEM que formarien part d’un Pla de Màrqueting

La inclusió del Search Engine Marketing en el pla d’estudis del CFGS de Vendes i Espais Comercials i CFGS de Màrqueting i Publicitat s’ha realitzat aquest curs2015-2016.

Certificació ACTIC

L’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és la certificació que acredita els coneixements en informàtica i comunicació necessaris en l’àmbit laboral que permeten assolir objectius amb eficàcia i eficiència en situacions reals.

És una eina que pot facilitar l’obtenció d’una ocupació, la promoció professional, l’accés a l’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

Centre d’Estudis Prat promou que els nostres alumnes obtinguin la certificació ACTIC per tant els donem, en l’horari lectiu, els coneixements necessaris per examinar-se.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) davant qualsevol empresa o administració.

Els continguts estan estructurats en vuit competències que inclouen coneixements sobre:

 • La societat de la informació
 • Els processadors de text
 • Fulls de càlcul
 • Tractament d’imatge i so
 • Bases de dades
 • Presentacions

Qualsevol persona major de 16 anys pot presentar-se a l’examen.

L’alumne s’examina online, però la prova es realitza en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat.

Les dates i horaris són els oferts pels centres col·laboradors i l’alumne sol·licita la data de manera online. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

La sol·licitud i l’enviament dels certificats són per via telemàtica.

Certificació E-Commerce

A Centre d’estudis Prat oferim un mòdul de 30 hores lectives de comerç electrònic, dins de l’horari lectiu i sense cost addicional, amb l’objectiu de que els nostres estudiants rebin una formació d’acord a les necessitats actuals del mercat i proporcionar-los un “plus” que els distingeixi com Professionals del Màrqueting.

L’evolució del comerç electrònic (e-commerce) dels últims anys es deu als seus baixos costos i a la facilitat amb què les empreses i els particulars poden vendre i comprar productes i serveis a través d’Internet.

L’ e-commerce, a més de ser una via alternativa i també un complement als canals convencionals de compravenda, ha donat lloc a nous tipus d’empreses que només poden existir en el context d’Internet, per exemple les anomenades “cuponeres” (Groupon, Let ‘s Bonus, etc)  o els mercats digitals (llocs de trobada i col·laboració entre empreses i proveïdors).

En els últims cinc anys Espanya ha experimentat un creixement mitjà del 22,22% en les vendes procedents del comerç electrònic i la variació percentual de persones que han comprat a través d’Internet ha estat d’un 50%.

S’introduirà a l’alumne en el vocabulari tècnic específic i en l’estat actual de l’ e-commerce.

La part fonamental del curs és la implementació i posada a punt d’una botiga virtual dissenyada per l’alumne, a través d’un Sistema Gestor de Continguts d’ús comercial.

Finalment, es faran pràctiques de compravenda amb les botigues dels alumnes per a proporcionar una visió crítica i comparativa que faciliti l’obtenció de les conclusions.

S’expedirà una certificació del Centre d’estudis Prat per l’assistència i aprofitament, sense cost addicional.

Els estudis relacionats amb E-Commerce es duen a terme als Cicles Formatius de Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials, Màrqueting i Publicitat i Màrqueting i Publicitat amb Promoció Turística.

Certificació Amadeus

Centre d’Estudis Prat ofereix a tots els seus alumnes dels CFGS de Guia, Informació i Assistències turístiques, així com d’Allotjaments turístics, la possibilitat d’obtenir el certificat homologat d’assoliment de continguts Amadeus España mitjançant classes impartides a l’Aula Amadeus España de Barcelona.

Amadeus és el sistema de gestió de productes turístics més utilitzat per les empreses d’intermediació, de transport turístics i els grans grups creadors de productes específics del sector turístic.

Es tracta d’un sistema amb el que es poden realitzar consultes i reserves com serveis de transport, allotjament hoteler, paquets turístics, creuers o assegurances per a viatgers.

Amb aquesta certificació, Centre d’Estudis Prat garanteix la possibilitat d’obtenir el Reconeixement Oficial de domini d’aquest sistema sense cap cost afegit pel propi alumnat.